77069. lajstromszámú szabadalom • Gyüjtőtartály pneumatikus szállítóberendezésekhez

• _ Megjelent 1930. évi szeptember lió 4-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMILEIRAS 77069. szám. XXI/c. OSZTÁLY. Gyüjtőtartály pneumatikus szállítóberendezésekhez. SIEMENS-SCHUCKERTWERKE G. M. B. H. CÉG BERLIN-SIEMENSSTADTBAN. A bejelentés napja 1917 május hó 23-ika. Elsőbbsége 1916 junins hó 15-ike. Pneumatikus szállítóberendezéseknél a szállítandó anyagot gyűjtőtartályokban leülepítik (lerakódni hagyják), hogy az­után folytonosan vagy időszakosan el­szállítsák onnan. Ezeknek a, gyűjtőtartá­lyoknak elzárószervei, főleg a folytonos koptatás miatt, csak igen nehezen tart­hatók abszolút tömören (légzáróan) úgy, hogy folytonosan kis légmennyiségek juthatnak be a gyűjtőtartályba és köz­vetlenül az ebben lerakódott szállítandó anyaghoz. Ez a bejutó levegő -azonban rendkívül káros, mert a laza szállítandó anyag összesülését idézi elő. Főleg forró szállítandó anyag esetén, pl. izzó hamu­nál, salaknál és efféléknél, a levegő e ré­szeknek nemcsak összezsugorodását és ezzel megkeményedését okozza, hanem bizonyos körülmények közt elégéseket is idéz elő, melyek a tartály egész tartal­mára és magára a gyűjtőtartályra is ve­szedelmes méreteket ölthetnek. A találmány szerint a levegő bejutását kivánjuk megakadályozni a, gyűjtőtar­tály ezen elzárószervein át. Leghatáso­sabb eszközül kínálkozik e célra a meg­felelően kiképezett elzárószerv külső ol­dalán elegendő nagymértékű nyomás­csökkenés (vákuum) létesítése úgy, hogy az elzárószerv tömítetlenségei folytán be­nyomuló levegő nem a gyűjtő tartályba szívódik be, hanem ettől el, az elzáró­szerv előtt lévő előtérbe. Emellett a nyo­máscsökkentést az elzárószerv előtt cél­szerűen nagyobb mértéken tartjuk, mint amennyi a gyűjtőtartályban uralkodó nyomáscsökkenés, úgy hogy biztosan meggátoljuk a gyűjtőtartályba való, nem kívánt levegőbeáramlást Lehet továbbá a levegő benyomulását a gyűjtőta^ály elzárószerve előtt is külön tömítőeszkö­zök alkalmazásával meggátolni. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy foganatosítási példája van be­mutatva. Itt (1) jelöli a gyűjtőtartályt, melybe a (2) csődarabon át vezetjük a szállítandó anyagot. Utóbbi (3) -nál, a gyűjtőtartály alsó részében lerakódik, míg a levegő annak fölső részében a (4) szívócsövén át távozik el. A gyüjtőtar­tály elzárószervét, melyet pl. tolattyú alkot, (5) jelöli. Ez van hivatva meggá­tolni a levegőnek az (1) gyűjtő tartályba és így a (3) szállítandó anyaghoz való jutását. E célra a (7) kiürítő vezetékben, mely a (8) szállítócsigába vezet, egy má­sodik, (6) tolattvií segélyével, az (5) el­zárószerv előtt, egy (9) előtér van léte-

Next

/
Thumbnails
Contents