76905. lajstromszámú szabadalom • Tábori vasúti kocsi

Megjelent 1920. évi augusztus üó 11-én. MAGYAR KIRÁLYT SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76905. szám. V/b. OSZTÁLY. Tábori vasúti kocsi. OESTERREICHISCHE DAIMLER MOTORÉN A.-G. CÉG BÉCSÚJHELYEN. A bejelentés napja 1916 okt bér hó 23-ika. Elsőbbsége 1916 február hó 18-ika. A találmány tárgya tábori vasúti kocsi, melynek hajtása robbanómotorral és át kormány ózható sebességváltással el­látott sebesség változtató áttétellel törté­nik úgy, hogy a tábori vasúti kocsi ugyanazon sebességgel és ugyanazon se­bességváltással mehet előre, mint hátra, vagyis az előre- és hátramenet között semmi külömbség nem áll fenn. A talál­mány értelmében ezen cél elérésére a se­bességváltoztató áttétel előtéttengelyé­nek átvivőkereke az előtéttengelyen a sebességváltókerekekhez hasonlóan át­kapcsolható és átkormányzókerékkel hozható kapcsolódásba úgy, hogy fi se­bességváltás ugyanúgy használható a hátramenethez is, mint az előmenethez. A találmány értelmében továbbá az el­rendezés olyan, hogy az egyik sebesség­iül a másikra való átkapcsolás csak akkor mehet végbe, ha a motor és a se­bességváltoztató, illetve váltókerékát­tétel között levő kikapcsolószerkezet van iktatva, illetve a motor le van kapcsolva. Ezért a célt azáltal érjük el. hogy a sebes­ségváltás számára való kéziemelő vagy rudazat a kapcsolószerkezet kioldóruda­­zatával olyan kényszermozgású össze­köttetésben áll, hogy a sebességváltás kéziemelője csak akkor mozgatható, ha a kapcsolószerkezet ki van iktatva. Célszerű a találmány tárgyának olyan foganatosítási alakja;, melynél az átkor­­mányzás és a sebességváltás egyetlen kéziemelővel ezközölhető, melyet csak a motor kikapcsolt állapotában lehet mű­ködtetni. Ezen módozat kivitele két egy­másra merőleges tengely körül átkap­­csolhatóvá tett kéziemelővel eszközöl­hető, mimellett a. kéziemelőnek az egyik tengely irányában való beállításánál a sebességváltás jön működésbe, míg a má­sik tengely irányában történő beállítás­nál az átvivőkerék kapesoltatiK át. A mellékelt rajz a találmány tárgyát képező tábori vasúti kocsi egy kiviteli példáját mutatja és pedig az 1. és 2. ábrán az összelrendezés lát­ható, míg a 3—6. ábrán a hajtás nagyobb lépték­ben van föltüntetve. A rajzon kiviteli példakép két kétten­gelyű forgózsámollyal ellátott tábori vasúti kocsi van föltüntetve, melynek hajtómotora a fékeződobogón van elren­dezve. ír ' I NYOMDAHIBA«*

Next

/
Thumbnails
Contents