76885. lajstromszámú szabadalom • Előállítható tövises léc, főleg hosszfaszállító kocsikhoz

Megjelent 1920. évi augusztus hó 11-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMÍ HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76885 szárú, v/b. OSZTÁLY. Kiszállítható tövises léc főleg hosszfaszállító kocsikhoz. H. BÜSSING CÉG BRAUNSCHWEIGBEN. bejelentés napja 1919 május hó 16-ika Elsőbbsége 1918 május hó 3-ika. Hosszfa szállítására váló járműveknél olyan tövises léceket használnak, mélyek a rakodófölületre vannak erősítve és arra valók, hogy a hosszfát helyén rögzítsék. A rakodó/ölüiötből folytonosan kiálló ezek a tövises lécek, 'a hosszfa föl rakásakor és kiigazításakor, ezt,a munkát jelentékenyen megnehezítő akadályul szolgálnak. Ennek a hátránynak kiküszöbölésére, a jelen találmiány értelmében, elállítható tö­vises lécet használunk, mely ,rendszerint be van süllyesztve a >rakodófölületbe és me­lyet csak akkor emelünk föl munkahely­zetébe, ha már .megtörtént a hosszfa föl­­lakása és kiigazítása, mikor is a fatöírzse­­ket helyükön rögzíti. A mellékelt Rajzon ez az eiáílítható tö­vises léc van bemutatva az 1. ábrán a 2. ábra A—B vonala mentén vezetett metszetben, ‘a 2. ábrán pedig oldalnézetben. A találmány értelmében az (ia) tövises léc úgy van besülyesztve a 'rakodófölületet képező (b) keretbe, hogy benne függélyes irányban eltolható. Erre a célra a (b) ke­retben (rakodófölületben) az (a) tövises léc vastagságának megfelelő széles (c) hosszhiasíték van kiképezve, melyen át az (a) tövises léc fölfelé tolódhatik. A (b) ke­ret oldairészeiben (d) vezetőhasítékok Vannak kiképezve, melyeken az (a) tövi­ses léc végén kiképezett fül szerű (e) nyúl­ványok nyúlnak kifelé. Ezek a nyúlványok a hosszfát (fatörzseket) körülvevő (f) lán­cok végének beiakasztására valók, mely láncokat tetszőleges ismert fajtájú (g) fe­szítőszerkezettel lehet a fatörzsek körül összehúzni. Az (f) láncok ezen összehúzásakor, mely láncok a 2. ábrán, a rajz áttekinthe­tőbbé tétele céljából, el vannak hagyva, az (a) tövises léc fölfelé tolódik a t (c) és (d) hasítékokban, miközben a léc tövisei be­nyomódnak a fatörzsekbe és ezeket he­lyükön rögzítik, azaz úgy oldairányú le­­gördülés, mint hosszirányú eltolódás ellen biztosítják. Szabadalmi igények 1. Elállítható tövises léc főleg hosszfa­­(fatörzs-), szállítókocsikhoz, azáltal jellemezve, hogy a léc a kocsi rakodó­­föl ül etébe be van süllyesztve és függé­t NYOMDÁM RAs

Next

/
Thumbnails
Contents