76823. lajstromszámú szabadalom • Szállítóváz röpűlőszerkezetekhez

Megjelent 1920. évi julius hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76823. szám. V/h. OSZTÁLY. Szállltóalváz röpülőszerkezetekhez. ALLGEMEINE ELEKTRICITÄTS-GESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1914 november hó 2-ika Elsőbbsége 1913 november hó 15-ike. Összecsappantható szárnyakkal ellátott és összecsukott állapotban hosszabb uta­kon szárazföldön szállítandó röpülőszer­kezeteknél a törzsnek és a szárnyaknak a röpülőszerkezet hátsó végén történő meg­támasztására külön segédalvázra van szükség, melyet a szállításnál a röpülő­gép alá tolnak. Eddig az ilyen alvázakat úgy szerkesztették, hogy csak a törzshöz támaszkodtak, míg a szárnyak a törzsön voltak rögzítve. Emellett azonban a talaj egyenetlenségei következtében az úgy hossz-, mint keresztirányban messzire ki­nyúló, külön nem merevített szárnyak nagy mértékben lenglek ide-oda és a törzs vázát hajlításra és csavarásra oly erősen vették igénybe, hogy a törzsáll­vány drótozatának legnagyobb része rö­vid idő után meglazult. Ennek elkerülé­sére a találmány értelmében, melyet a mellékelt rajzon példaképen vett kiviteli alakban mutatunk be, a segédalváz úgy van szerkesztve, hogy azon mindegyik (b, c) szárny és a (d) törzs külön-külön támaszra talál. A külön (e, f) diagonális huzalok segélyével keresztirányban me­revített szárnyak a közös (a) tartón van­nak ágyazva, melyen a törzs a szárnyak­tól függetlenül a (g) univerzális csukló útján van megtámasztva. Az (a) tartóval a (h) keréktengely rugósán van össze­kötve és pedig oly módon, hogy az (i) csukló alkalmazása folytán függőleges síkban ferdén beállhat, továbbá az egy­másba tolt (k, 1) rudak közvetítésével a tartóhoz képest függőlegesen mozoghat és a tartó függőleges tengelye körül el is foroghat. A szerkezetet függőleges irányban az (m) rúgó támasztja meg, míg az (n, o) rugók a tartót és a tengelyt a billenő és forgó mozgással szemben köl­csönösen középhelyzetben tartják. A törzs és a szárnyak ezen alátámasztása mindenek előtt meggátolja, hogy a szár­nyak oldalirányú mozgásai közvetlenül a törzsre vitessenek át. A törzsnek univer­zális csukló útján való megtámasztásá­val továbbá meggátoljuk, hogy az alváz­nak a szárnyak által okozott lengései a törzsre, mely a maga részéről függetle­nül lenghet ki, vitessenek át, Az (m) rúgónak az ábrázolt kiviteli pél­dánál csakis az a célja, hogy a kerékten­gelyt és a tartót egymásra merőlegesen megtámassza. Ez a rúgós alátámasztás természetesen más ismert módon is ké­pezhető ki, pl. oly módon, hogy kerékten­­gelynek lemezrúgót alkalmazunk. Az (n) NYOMDAHIBA;»

Next

/
Thumbnails
Contents