76416. lajstromszámú szabadalom • Berendezés röpülőgépeken alkalmazott gépfegyvereknél a lövés megindítására és a lövés megindítása időpontjának a gépfegyver függélyes vagy víszintes irányú kilengése által megkövetelt egyidejű korrekciójára

Megjelent 1920. évi április hó %9-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76416. szám. V/h. OSZTÁLY. Berendezés röpülőgépeken alkalmazott gépfegyvereknél a lövés megindítására és a lövés megindítása időpontjának a gépfegyver függélyes vagy vízszintes irányú kilengetése által megkövetelt egyidejű korrekciójára. LUFT-VERKEHRS-GESELLSCHAFT M. B. H. BEBLIN-JOHANNISTHAL-I CÉG, MINT SCHNEIDER FERENCZ MÉRNÖK ÉS RÖPÜLŐGÉPSZERKESZTŐ BERLIN/“- JOHANNISTHALI LAKOS JOGUTÓDJA. A bejelentési napja 1916 január hó 5 ike. A jelen találmány olyan gépfegyve­rekre vonatkozik, melyek légijárműveken a propellerek mozgási pályája (síkja) mögött vannak elhelyezve és ezek szár­nyai közt történő kilövésre szolgálnak és melyeknek elsütőszerkezete úgy van kap­csolva a propeller-, vagy a mótortengely­­lyel, hogy a lövés csak abban a pillanat­ban indúl meg (kapcsolódik ki), melyben nincs propelleiiszárny a gépfegyver csöve előtt (a lövedék repülési pályájában). A találmány már most olyan berende­zések használatában áll, melyeknek célja, hogy a lövés kikapcsolódásában beálló szabálytalanságokat^ aminők pl. a gép­fegyver függélyes és vízszintes irányú ki l engetéseiből (i rányzásából) szárra a z - nak elkerüljük, ili. kiegyenlítsük úgy, hogy a kilengetés mértéke és fajtája sze­rint (függélyes, vagy vízszintes, egyik vagy másik irányú-e), a propellermoz­gáshoz képest egyszersmindenkorra be­állított gépfegyvernek ezáltal előidézett helyzetváltozásai kieg\ enl itt essenek, az­az, hogy a lövés megfelelően korábban, vagy későbben, kapcsolódjék ki. mint normális esetben. A találmány értelmében a lövés kikap­csolására használt alkatrészek egyszer­smind a kikapcsolódás időpontjának ezen korrekciójára is fölhasználta,tinak úgy, hogy ezeket az alkatrészeket nem csak a propellertengely, i 11. az ezzel együttmű­ködő elemek, hanem maga. a kilengetett gépfegyver is működésbe hozhatja. A mellékelt rajzon a találmány tárgya vázlatosan van bemutatva és pedig az 1. ábra a lövésit kikapcsoló és egyidejű­leg az említett korrekciót végző berende­zéssel fölszerelt gépfegyver oldalnézete, a 2. ábra a kábel, ill. kötél vezető hornyolt csigák elrendezésének fölülnézete, a •-!. ábra egy másik foganat'vutási példa oldalnézete és a 4. ábra az ehhez tartozó hornyolt ká­NYOMDAHIBA«*

Next

/
Thumbnails
Contents