76252. lajstromszámú szabadalom • Gyorstüzelőlöveg

Hegjelent 1930. évi április hó 171-ám. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 76252. szám. XIX/b. OSZTÁLY. Gyorstüzelő löveg. FRANKFURTER MASCHINENBAU-AKTIENGESELLSCHAFT VORM. POKORNY & WITTEKIND CÉG MAJNA/"- FRANKFURTBAN. A. bejelentés napja 1917 január hó 10-ike. Elsőbbsége 1916 május hó 30-ika. Mig kisebb kaliberű lőfegyvereknél, pl. gépfegyvereknél már sikerült nagy tűzgyorsaságot elérni, nagyobb kalibe­reknél, melyek robbanólövedékek, pl. gránátok alkalmazását tételezik föl, eddig még nem sikerült csak megközelítően egyenlő rangú tűasebességek elérése. A gépfegyvereknél használható szerkezetek ugyanis nem alkalmasak, különösen az önműködő závárzatberendezósek a löve­geknél föllépő sokkal nagyobb visszalö­kés és a závárzatrészek sokkal nagyobb tömegei miatt a már bevált módon nem képezhetők ki. Nehézségeket okoz még a sokkal súlyosabb lőszer gyors hozzá ve­tése és a hűtés. A találmány értelmében új módon si­került percenként 60 lövésnyi és még na­gyobb tűzsebessége* oly egyszerű szerke­zetű löveggel elérni, hogy nem csak a lö­veg kezelése aránylag gyakorlatlan le­génységre bízható, hanem lehetőleg ke­vés zavaró körülmény áll fönn és a ko­pásnak vagy megsérülésnek alávetett ke­vés szerkezeti rész minden további nélkül kicserélhető, tehát egyes részeknél elő­forduló zavarok még nem vonják maguk után a tüzelés beszüntetését. A lövegnek, különösen a töltőberendezésnek lehető egyszerű szerkezete továbbá megengedi, hogy a löveg főrészei még bőséges mérete­zés esetén is oly könnyűek legyenek, hogy azokat egy ember hordozhassa. Ezen előnyök lényegileg a lőszer külön­leges kiképezése által és a lövegnek ezen lőszerhez való sajátságos hozzáalkalma­zása által érhetők el. A lőszer ugyanis oly töltényekben van elhelyezve, melyek a lövedéket a gyújtó­val és a robbantátöltéssel, a haj tótöltést és a gyújtóelegyet töltényhüvelyben fo­gadják be, mely viszont lövegcső gyanánt van kiképezve és mint ilyen alkalmazta­tik. A töltényhüvelynek lövegcső gyanánt való alkalmazása a závárzat- és töltőbe­rendezés minden nehézségét kiküszöböli, amennyiben a lövedék ós a hajtótöltés be­vezetésére, valamint a gyújtás előkészí­tésére tetszőleges bosszú idő áll rendelke­zésre és két lövés leadása között csak annyi időköznek kell lenni, amennyi szükséges arra, hogy egy töltényt a meg­előző (elsütött) helyébe hozzunk. Ez a szükséges idő rendkívül rövid, ha a töl­tényeket pl. egymás mellett fekve csúszó­pályán vagy gördülőpályán vezetjük az

Next

/
Thumbnails
Contents