76205. lajstromszámú szabadalom • Hajtószárny repülőgépekhez és hajókhoz

Megjelent 1920. éri április hó 13-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76205. szám. V/h. OSZTÁLY. Hajtószárny repülőgépekhez és hajókhoz. INTZE SIMON MAGÁNZÓ PESTÚJHELYEN. A bejelentés napja 1919 március hó 25-ike. Az eddig ismert hajtószárnyak. illető­leg víz- és légcsavarok az általuk meg­fogott vizet vagy levegőt forgási síkjuk­ban köztudomás szerint a szélrózsa min­den irányában akként terelik el maguktól, vagyis szórják szét, hogy működésük el­háríthatlan örvényléseket és így, — fő­ként hadászati szempontból — igen káros zajt okoztak. Továbbá igen nagy hibájuk még az is, hogy a rendelkezésre álló motorikus erő­nek igen jelentékeny része káros munkák végzése által emésztetik föl. Az eddig ismert hajtószárnyaknak ezen általánosan ismert hibáját kiküszöbölni van hivatva jelen új szerkezet, amely fokozottab vonóképesége, — gyorsabb és jórészt zajtalan járása mellett lényege­sen kisebb motorikus erőt is igényel, mint a régiek; — vagyis üzeme sokkal gazdaságosabb. A jelen bejelentés tárgyát 1—6. ábrák alatt több változatban előtüntetett ezen új szerkezetű hajtószárnyak főjellemvo­nása az, hogy az agytól kiindulva (a) és (b) vegeik felé kanálszerűleg úgy vannak kiképezve, hogy a megfogott víz vagy levegőt nem forgási síkjukban szanaszét, hanem lehetőleg a forgási tengely irányá­ban nagy erővel hátraszorítva, össze­nyomják és így hátuk mögött a zavarta­lan előhaladást igen megkönnyítő, bizto­sabb támpontot teremtenek maguknak; miáltal az örvénylés jórészt kiküszöböl­tetik a nagy zajjal együtt; a motorral pe­dig sokkal nagyobb sebességet lehet ki­fejteni; illetőleg a gép hajtására jelenté­kenyen gyengébb motor szükséges. Az 1. ábra fölülnézetben, a 2. ábra oldalnézetben és a 6. ábra (e) és (f) helyen való metszet­ben egy olyan kiviteli alakot tüntet elő, amelynél a végeik felé— az illető közeg még biztosabb és hatásosabb hátraszorí­tása céljából — a forgási tengely és az (a) és (b) szárnyak középvonalán keresztül fektetett sík felé, a kanálszerűleg kiképe­zett szárnyak kilépési élei fel vánnak hajlítva, miáltal a megfogott víz- vagy légrészecskék a berajzolt nyilak irányá­ban törekszenek hátrafelé elhagyni a szárnyakat és így a föllépő ellenhatás folytán még inkább előreviszik a jármű­vet. A 3. ábra perspektivikusan, a 4. ábra pedig (c—d) hosszmetszetben egy olyan kanálszerű kiképzést tüntet elő, amelynél a kilépési élek az előbb említett módon

Next

/
Thumbnails
Contents