75994. lajstromszámú szabadalom • Kétütemű elégési erőgép

Megjelent 1920. évi február lió 27-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76994. szám. Vdí. OSZTÁLY. Kétfitcuű elégégi erőgép. SCHNELLPRESSENPABBIK MÖDLING, VÖflM KAJSER'S SHÖNE AKTIENGESELLSCHAFT CEG MÖPLINGBEN. A 7SMS. m pltmMahu, melynek bejelenUsi napja 1*18 iiÜfcjiM ht> IMka. A találmány tárgya a 72462. sz. törzs­szabadalomban védett kétütemű elégési erőgép további kiviteli alakja, mely erő­gépnél a munkadugattyú kanért módon lépcsősdugattyú gyanánt van kiképezve, ahol a gyűrűs lépcső mint munkadu­gattyú. annak kis lépcsője pedig mint szivattyúdugattyú működik, míg az öb­lítő és töltő levegő a dugattyú elülső ol­dalán süríttetik, <és az üreges szivattyú­dugattyún keresztül vezettetik be a mun­kahengerbe, lényegére nézve pedig abban áll. hogy ennél az elrendezésnél a tüzelő­anyag egy különleges, a murikahengeren kívül elrendezett elem segélyével a mun­kahengerbe való belépése előtt egypsítte­tik a kis dugattyú áltaí összesűrített be­fúvott levegővel és abban szétosztatik úgy. hogy a munkahengerbe befúvott le­vegő és tüzelőanyag keveréke lép bc. Ez­által elérjük, hogy a tüzelőanyag a forró l«fúvott levegő áltaT már a munkahen­gerbe való belépése előtt gázosíttatik'el. A találmány lehetővé kell hogy tegye, hogy az üyfajta gépeket nehéz olajokkal ÍM üzemben tarthassuk anélkül, hogy a le­vegőt a munkahengerben, úgy mint a Diesel-gépeknél, a tüzelőanyag gyuladási határáig kellene összevűríteni és anélkül, hogy szükséges lenne a tüzelanyag elgő­zösítéséhez és gyújtásához az elégetőtér­ben izzófalakat vagy efféléket elrendez­nünk, minthogy már a befúvott levegő magas hőmérséklete is nagyrészben elő­idézi a tüzelőanyag elgázositását. Ezt tá­mogatja még a tüzelőanyagnak lehető­leg messzemenő szétporla-sztása és a be­fúvott levegőre való egyenletes szétosz­tása úgy, hogy a tüzelőanyagnak a mun­kahengerbe való belépése alkalmával már azonnal gyuladóképes keverék áll rendel­kezésre, amelynek gyújtására ismert, pl. elektromos eszközök szolgálhatnak. A rajzon a találmány tárgyának egy kiviteli példáját mutatja be, metszetben. Az (1) munkahengerhez csatlakozik a (2) szivattyúhenger. A munkahengerben lévő (3) munkadugattyún koncentriku­san van elrendezve a (4) ^zivattyúdu­gattyú. amelynek furata a forgattyú fe­lőli oldalon nyitott s ennélfogva a du« gattyú előtti térrel, ill. a forgattyúkam­rával közlekedik. A munkadugattyú föl­emelkedésénél a forgattyú kamrába (18) réseken vagy szelepeket^ s efféléken ke­resztül levegő szivatik !*• és abban a du-

Next

/
Thumbnails
Contents