75994. lajstromszámú szabadalom • Kétütemű elégési erőgép

gattyú let>ülyedéaénél összesűríttetik. Az alsó holtpont közelében a munkadugattyú a (19) kipuffogó réseket szabaddá teszi úgy, hogy az elégési maradékok kiszaba­dúlhatnak. Röviddel ezután a munkahen­ger fölső végén a szivattyúdugattyú falábon alkalmazott (20) rések nyílnak meg s ez utóbbiakon keresztül beáramlik a forgattyúkamrában összesűrített levegő a munkahengerbe, azt koncentrikusan­megtölti és egyenletesen tengelyirány­ban tovahaladva, kiszorítja az elégési maradékokat* A munkadugattyú erre kö­vetkező fölemelkedésénél először a (4) szivattyúdugattyú (20) rései, azután pe­dig a (19)- kipuffogórések záródnak el. mire kezdetét veszi a töltőlevegőnek a munkahengerben és a be fúvott levegőnek a szivattyúhengerben való összesűrítése. „ A (3) szivattyúhengerben összesürí­tett befúvott levegő a (6) nyomószelepen kiáramlik, * közvetlenül ezután össze­találkozik a tüzelőanyagai, amely a tet­szőleges szerkezetű, (8) elósztóelem ál­tal minél egyenletesebben és messze­menően ssétosztatik a befúvott levegőre, apwlynek magas hőmérséklete folytán egyben bekövetkezik a tüzelőanyag el­gázosítása. A befúvott levegő és tüzelő­'anyag azután bensően keveredve, a (14) nyíláson át lépnek be a munkahengerbe, amelyben a töltőlevegővel való kevere-Mm ii íjj dós következik be, mire a tüzelőanyag­keverék ismert eszközökkel, pl. elektro­mos úton meggyujtatik. Szabadalmi igény. Kiviteli alakja a 72.462. számú törsa­szabadalomban védett kétütemű el­égési erőgépnek lépjjjBŐsdngattyÚTal,, amelynek gyűrűs dugattyúja munka­dugattyú gyanánt, és annak kis lép­csője befúvató szivattyúdugattyú gyanánt működik, míg az öblítő- és töltőlevegő a dngattyú elülső oldalá­ról az üreges szivattyúdugattyún ke­resztül vezettetik a munkahengerbe, amelyre jellemző, hogy a tüzelő­anyagnak a 'befúvott levegőre a munkahengerbe való .belépése előtti elosztásához a befúvatószivattyú és munkahenger közötti összekötő veze tékben egy különleges e1?m van el­rendezve úgy, hogy a munkahengerbe a befúvott levegő és tüzelőanyag ke­veréke lép be, abból a célból, hogy a tüzelőanyag már a forró befúvott le­vegő által gázosíttaasék el, hogy ala­csony, azaz a tüzelőanyag gyuladási hőmérséklete alatt maradó sűrítés a befecskendezett tüzelőanyagot, izzó falak elkerülésével, biztos módon, más eszközök segélyével, pL elektro­mos úton meggyújtani f 'V­(I rajzlap melWletti I.) rU-Jr, fallal nyomda, Badapaal.

Next

/
Thumbnails
Contents