75711. lajstromszámú szabadalom • Géphajtású szán

Megjelent 1920. évi február lió 10-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75711. szám. XX/a. OSZTÁLY­Géphajtású szán. PELZER JÓZSEF GÉPTECHNIKUS K1RCHBISALBEN (TIROL.) A bejelentés napja 1918 augusatas hó 23-ika. Elsőbbsége 1917 október hó 15-ike. Ismeretessé váltak már géphajtású szánok, amelyeknek haj tókerekei a szán­talpakban vannak elhelyezve, akként, hogy a szántalp hasítékain keresztül­nyúlva a talajba kapaszkodik. Ennek az elrendezésnek az a célja, hogy a kerekek á szántalpak lenyomta hó révén szilárd, ellenálló pályába kapaszkodhassanak és így a szán lágy vagy magas hórétegen is előre mozoghasson. Ezeken az ismert szánakon a szántal­pak össze vannak kötve a keréktengely­lvel, ill. ehhez vannak csuklósan erősítve, míg a hajtókerekeknek nyelesen kiképe­zett fogai két kerékkoszorú között forgé­konyan vannak ágyazva és a menet­iránnyal szemben rugalmasan meg Van­nak támasztva; a rugók a fogakat kifelé szorítják úgy, hogy azok ütközők meg­szabta mértékben .kinyúlnak a kerékko­szorúkból, tehát a szántalpak alsó olda­lából is. Ekként azonban nemcsak, hogy a hajtószerkezet bonyolulttá válik, ha­nem az egyes fogakhoz tartozó, tehát aránylag gyönge rugók sem tudnak kellő ellentámasztékot adni a kapaszkodó fo­gaknak úgy, hogy a fogak, különösen a rugóknak az erős igénybevételtől csak­hamar bekövetkező elernyedése után, minden erősebb ellenállásra egészsen az ütközők megszabta határig visszahúzód­nak, azaz voltaképen csak bizonyos meg­határozott hosszúságú darabjuk érvé­nyesül a kapaszkodásban. A fogak beha­tolása eszerint csak korlátolt és ennek következtében a különféle mineműségű pályákon nincs mindig biztosítva a szán előrehaladása. A találmány értelmében a kerekek a szántalpaktól függetlenül vannak elren­dezve és merőleges irányban ismert mó­don erős rugónyomás alatt állnak úgy, hogy fogaik a pálya mineműségéhez ké­pest többé vagy kevésbbé hatolnak be a talajba és ekként a szán előrehaladásá­hoz szükséges ellenállásra, találva a járó­mű előrehajtását bármilyen pályán is biz­tosítják. Hogy azonban a fogak a talajba, különösen pedig a keményre fagyott hóba lehető könnyen behatolhassanak, a kerekek korongszerűen és teljesen sima oldalfalakkal vannak kiképezve olyként, hogy a fogaknak ugyanakkora a széles­sége, mint a kerékkoszorúnak úgy, hogy a keréktestek a fogak behatolásakor el­lenállást nem okoznak. , Egy további újítás a találmány értel­mében abban áll, hogy a szánt előremoz-

Next

/
Thumbnails
Contents