75499. lajstromszámú szabadalom • Különböző testméretek szerint beállítható és rögzíthető szabásminta

425 Megjelent 1919. évi november hó 25-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75499- szám. I/a. OSZTÁLY. Különböző testméretek szerint beállítható és rögzíthető szabásminta. JAKAB JANKA SZABÁSZNÓ MAGYARPÉCSKÁN. A bejelentés napja 1917 október hó 3-ika. Jelen találmány tárgya egyszerű szer­kezetű szabásminta, mely mindenféle nagyságú ós alakú testhez illeszthető és rögzíthető, úgy hogy a ruhák készítésé­nél sem mérni, sem rajzolni, sem mintá­kat papírból kivágni nem kell. A találmány szerinti szabásminta né­hány példája a csatolt rajzon van föltün­tetve. Az 1. és 2. ábra egy kabát vagy mellény mintáját, a 3. ábra egy szoknya mintáját, a 4. és 5. ábrák nadrágmintá­kat mutatnak, a 6., 7. és 8. ábrák a minta egyes részleteit tüntetik föl. A találmány szerinti minta lényegében hosszirányukban széthúzható és összetol­ható fémszalagokból van összeállítva, mely fémszalagok egyenesek vagy ívben hajlítottak lehetnek. A fémszalagok szét­húzhatóságát és összetólhatóságát legcél­szerűbben azáltal érhetjük el, hogy mind­egyik fémszalagot két lapjával egvmás­fölött fekvő (a, b) szalagból képezzük (6. ábra), melyek (c) fülekben végződ­nek és ezen fülek a másik szalagon csúsz­tathatók, úgy hogy a két szalag ezen (c) fülek útján össze van kapcsolva, de egy­máson csúsztatható illetve annyira össze­tolható, hogy a két szalag teljesen fedi egymást (legrövidebb beállítás) vagy annyira széthúzható, hogy a két füles szalagvég egymás mellé kerül (leghosz­szabb beállítás). Az egyes szabásminták már most csupa ily széthúzható és össze­tolható fémszalagokból vannak összeál­lítva, még pedig az 'illető minta rajza szerint a külső kontúrt képező (1) szala­gokból és az ezeket egymással összekötő közbenső (2) szalagokból, melyek mind­egyike ily összekapcsolt kettős (a, b) fémszalagból van képezve. A mintát ké­]>ező (1, 2) szalagok keresztezési vagy találkozási helyeiken alkalmas csíptetők segélyével összekapcsoltatnak, hogy így az egyes szalagok összetartsanak és a mintát képezzék; a 7. ábrán két egymást keresztező szalagnak a (d) csíptetővel való összekapcsolása van föltüntetve és a 8. ábrán a csíptető hosszmetszete látható Természetes, hogy a rögzítéshez bármi­féle csíptetőt vagy szorítót alkalmazha­tunk. Az 1—5. ábrákon az egyes szalagok keresztezésénél alkalmazott rögzítő-csip­tetők nincsenek föltüntetve; a szalagok széthúzhatóságát lehetővé tevő (c) fülek pedig csak a 3. ábra egyetlen szalagjánál vannak föltüntetve. Azáltal, hogy a minták (1, 2) szalagjai

Next

/
Thumbnails
Contents