75410. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a Dieselmótorokkal hajtott vízalattjáró századok üzeméhez szükséges 160 at. és nagyobb nyomású sűrített levegő előállítására

Megjelent 1919. évi november "hó ll-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75410. szám. XV/b! OSZTÁLY Eljárás a Dieselmótorokkal hajtott vízalattjáró naszádok üzeméhez szükséges 160 at. és nagyobb nyomású sűrített levegő előállítására. RIEGELMANN EMIL FÓMÉRNÖK AUGSBURGBAN. A bejelentés napja 1916 junius hó 13-ika. A víza'lajttjáró naszádok űzőmében a torpedók kilövéséhez, a yízkamra kiürí­téséhez stb. szükséges körülbelül 160 at. nyomású, nagy mértékben süritelt levegő előállítására eddig kizárólag külön nagy nyomású légszivattyút használjak, mely a vízalattjáró naszád főhajtógépétől telje­sen függetlenül járt. A jelen találmány célja, hogy tekintettel a vízalattjáró 'na­szádokban gépek fölállításához rendelke­zésre áfló kis térre, az eddig szükségesnek tartott segédgépeket niegtakarithatókká tegyük. Ha a vízal'ifttjáró naszádot Diese.lmóto­rok hajtják, akkor ezekhez légszivattyúk tartoznak, melyek a Diesel móiorhoz szük­séges 50—80 at. nyomású levegőt szolgál­tatják. Ezen szivattyúk úgy vannak mé­retezve, hogy nemcsak a tüzelőanyag be­íuvatására szükséges levegőmennyiséget állítják elő, hanem a Dieselmótor indító­tartályait is megtöltik. Ezen légszivattyúk tehát a motorok itulajdonképeni üzemtar­tatma alatt felesleges mennyiségű levegőt szállítának. A jelen találmány lényege, hogy a Diesel mótofr sür'töje által szolgál­tatott, 10—80 at. nyomású sürítet levegőt a Dieselmótor üzemközben a í?vfgö nyo- ; másáhak 160 at.-ra vagy még többre való fc^kozáisa mellett a vízalattjáró naszád sű­rített levegötalrtályaib.i szállítjuk és így a vízalattjáró naszád nagynyomású levegő­tartályainak megtöltésére használjuk. Ha egyes eketekben a Dieselmótor ren­des 'légiszivattyújá'nak levegöfele'slege a vízalattjáró naszád üzeméhez nem. telje­sen elegendő, ak'kor a légszivattyú mére­teit természetesen növelhetjük A mellékelt rajz 1. ábráján példaképen rendes, hároim fokozatban dolgozó Die­selmóitorlégszivattyú va'n vázlatosan föl­tüntetve az (E) befuvalótartáüyal az (F) indítóta'rtállyal és a (G) nagy nyomású légtartályokkal együtt. A Dieselmótor légszivattyúja az (A, B, C) fokozatokban dolgozik. Ezen foganatosítási alak működése a következő: A szivattyú által szállított és körülbeiül 50—80 at.-ra sűrített levegőt a (H) veze­téken át nyitott (J) és zárt (K) szelepnél az (E) befuv&tótartályba vezetjük éfs arra használjuk, hogy ebben 50—80 at. nyo­mást tartsunk föl, továbbá, hogy az (F) indítóedénybein körülbelül ugyanekkora ; nyomást hozzunk létre. Miközben a Diie-

Next

/
Thumbnails
Contents