75410. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a Dieselmótorokkal hajtott vízalattjáró századok üzeméhez szükséges 160 at. és nagyobb nyomású sűrített levegő előállítására

— 2 selmótofr légszivattyújának ezen rendes célját elérjük vagy mihelyt azt elértük, a (J) szelepet részben zárjuk és a (K) sze­lepet lassanként nyitjuk, úgy hogy a fele.y leges levegő a (G) tartályba szoríttatik; ha a (G) tartályban az (E) tartály befu­vatónyomása eléretett, akkor a (J) szele­pet még jobban zárjuk, a (K) szelepet nyitjuk és a szivattyút tovább járatjuk, ami által a (G) tartályban a nyomás 160 at.-ra vagy'még magasabbra emelkedik. Ila a (G) tartály a maximális nyomásig meg­töltetett, akkor a felesleges levegőt szoká­sos módon vagy a (H) vezetéken át kibo­csátjuk vagy a szivattyú teljesítményét a szívóvezeték fojtása által csökkentjük,. Ezen eljárás hátránya, hogy a szivattyú által 'szállított egész levegőmennyiséget jl60 at.-ra vagy még többre kell sűríteni, míg annak legnagyobb részét a Dieselmó­tdrban 50—80 at. nyomással használjuk el. Ezenkívül a sűrítő magasnyomású hengerének rendkívül nagy kompresfezió-Sviszonyt kell legyőznie és ez a hengér megfelelően erős rudazatot igényel. Ezen hátrányon a találmány értelmében azáltal segítünk, hogy a Dieselmótor pl. három fokozatban dolgozó légszivattyúját a 2. ábrán változatosan föltüntetett módon a további (D) sürítöhengerrel látjuk el, mely kizárólag arra szolgál, hogy a Die­selmótor üzeméhez felesleges levegőt 160 pt.-nyi vagy ennél is nagyobb nyomásra gürítse. Ez a (D) henger természetesen tetszőleges hajtású, önálló 'kompresszor által is helyettesíthető. A működés módja ezen esetheti a kö­vetkező: A négy fokozatban dolgozó sű'rítőnél három (Al, Bl, Cl) henger által, illetve a íiárom fokoz'atban dolgozó sűrítőnél két (Bl, Cl) henger által szállított és 50—80 at.-ra sürtíett levegőt a (Hl) vezetéken át az (El) befuvatótaritályba szállítjuk. Az itt mutatkozó felesleg a fojtószeleppel el­látott (Jl) vezetéken át az i(Fl) indítótar­tályba áramlik és ezt megtölti. Miközben ez ^megtörténik vagy miután a levegő nyomása az (FI) indítótartályban a szük­séges 50—80 at. nyomást elérte, a (KI) vezetékbe iktatott (Ml) szelepet, mely foj­tószelepnek vagy átömlési szelepnek lehelt kiképezve, nyitjuk. Most a (D) magas­nyomású henger a Dieselmótor üzeméhez nem szükséges levegőt az l(Fl) indítótar­tályból szívja és az (NI) vezetéken át a (Gl) magasnyomású [tartályokba szál­lítja mindaddig, amíg ezekben a kívánt 160 at.-nyi vagy énnél nagyobb rrtaxftná­írs nyomás eléretett. Az (El) befuvatótartályt a pontozottan jelzett (O) vezeték közvetlenül a (D) (ma­gasnyomású lienge'rrel is kötheti össze, amikor is á (P) és (Q) (szelepek megfelelő beállítása által fölváltva vagy az (FI) indítótartályt tölthetjük vagy a sűrített le­vegőt az (El) tartályból a (I)) hengeren át a (Gl) magasnyomású tartályokba Ve­zethetjük. Ha a (P) és (Q) szelepeket rész­ben nyitjuk, akkor az (El) tartály felesle­ges levegőjét egyidejűleg részbén az (FI) tartályba, részben pedig a (D) hengéren át a (Gl) tartályokba vezetjük. Végül az (FI) indítótartály helyett az (F2) tartályt is használhatjuk, mely az eredményvonalakkal jelzett módon az (NI) vezetékhez va'n 'kapcsolva, mi mel­lett az (B) és ,(S) szelepek megfelelő be­állítása által az (F2) tartályt 50—80 at. nyomású levegővel és felváltva vagy egy­idejűleg a (G2) tartályokat 160 at. vagy nagyobb nydmású levegővel tölthetjük meg. A (Jl) és (0) vezetékek természete­sen nemcsak közvetlenül az (El) tartály­hoz, hanem a (Hl) vezetékhez is csatla­kozta thatók. A leírt légszivattyú vagy a Dieselniótor­ral közvetlenül kapcsolható vagy külön géppel, mely elektromotor is lehet, hajt­ható. , A 3". ábra kombinált Diesel- és elektrö­mótorhajtású vízaláttjáró naszádok szá­mára különösen alkalmas elrendezést mu­tat. f(D) a Diesel-, illetve égési mótor, (L) a töltőszivattyú és (M) az elektromotor. Hogy a magasnyomá'si légtartályokat álló naszádnál, illetve megállított égési

Next

/
Thumbnails
Contents