74851. lajstromszámú szabadalom • Indítószerkezet égési erőgépekhez

Megjelent 1919. évi augusztus lió 18-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. szabadalmi leírás 74851. szám. Vd/2. OSZTÁLY. Indítószerkezet égési erőgépekhez. MEINDL FERENC MÉRNÖK BÉCSBEN ÉS KRAMER JÁNOS MÉRNÖK PILSENBEN. A bejelentés napja 1914 májas hó 15-ike. Elsőbbsége 191S május hó 17-ike. Jelen találmány tárgya indítószerkezet égési erőgépekhez, melynek lényege elsősor­ban abban áll, hogy az indítókormányhenger forgathatóan van köpenyében elhelyezve, to­vábbá, hogy az említett henger hajtótengelye a köpeny egyik homlokfalán áthatol, míg a köpeny másik, az indítókormányhenger nyitott oldalával szembenfekvő homlokoldala az in­dítólevegő vezetékének kapcsolódarabjától el van zárva. Emellett a hengerekhez vezető csatornák egy vagy több egymáshoz párhu­zamos síkban csillagalakúan vannak elren­dezve és a köpeny palástfölülethez csatlakoz­nak. Ez a szerkezet a vezérmű-kormányhen­gernek palástfölületén való tehermentesítését lehetővé teszi és a köpenynek oly tömített elzárását engedi meg, mely nyomásvesztesé­geket kizár. Ha az indítószerkezet átkormá­nyozható erőgépek részére alkalmaztatik, ak­kor az átkormányzótolattyúnak az indítő­kormánytolattyút köpenyszerűen körülzáró tengelye üregesre készül és ezen tengelyen az indítókormánytolattyú tengelye tengely­irányban áthatol úgy, hogy a két hajtótengely az indítólevegő vezetékével ellentétes hom­lokoldalon van a köpenyből kivezetve. Hogy az indítókormánytolattyú ne fusson állan­dóan, e tolattyú hajtótengelye az indítókor­mánytengelyről lekapcsolhatóan van beren­dezve, mimellett a kapcsoló előnyösen akké­pen van berendezve, hogy a kapcsolórészek csak akkor engedik meg az indítókormány­tolattyúnak a munkahelyzet eléréséhez szük­séges, a bekapcsolást létesítő tengelyirányú eltolását, ha az említett tolattyú az erőgép munkafázisainak megfelelő helyzetbe elfor­gattatott. Az indítókormány-tolattyúnak csak ezen az elforgatás és tengelyirányú eltolás által eszközölt beállítása után áramolhatik az eddig elzárt indítólevegő az erőgépbe. A kap­csoló berendezése továbbá olyan, hogy az a kormánytengely mindkét forgásiránya mellett zárva marad és csak az indítókormány­tolattyú tengelyirányú visszatolása által ol­dódik ismét. A rajzokon a találmány tárgyának több példaképem kiviteli alakja van föltüntetve. Az 1. és 2. ábra át nem kormányozható két­hengeres mótor kiiktatható indítószerkezetét a 2. ábra A—B és az 1. ábra C—D vonala szerinti két metszetben mutatja. A 3. ábra a 2. ábra szerinti berendezés fölül­nézete. A 4. ábra a henger egy részét az indítólég­vezetéknek a hengerfödélbe beépített vissza-

Next

/
Thumbnails
Contents