74782. lajstromszámú szabadalom • Gőzvízleeresztőkészülék a nyomótérből elválasztott külön negfigyelőtérrel

Megjelent 1919, évi augusztus lió 18-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74782. szám. II/h. OSZTÁLY. Gőzvízleeresztő készülék a nyomótértől elválasztott külön megfigyelőtérrel. bühring und bruckner g. m. b. h. cég bécsben mint bühring ottó mérnök jogutódja halleben. A bejelentés napja 1918 április hó 23-ika. Elsőbbsége 1917 augusztus 8-ika. A találmány oly gőzvízleeresztőkészülékre vonatkozik, melynek leeresztőszelepét közvet­lenül úszó vezérli. A találmány ezen leeresztő­késziilék sajátságos kiképzésében áll, mely készüléknél a nyomótértől elválasztott külön tér van elrendezve, melyen át a csapadékvíz láthatóan kifelé lefolyhat. A találmány ezen külön tér elrendezésével az ismert gőzvíz­leeresztők javítását célozza és pedig a le­eresztőkésziilék előállításának és részei ösz­szetevésének egyszerüsbítésével és olcsóbbá tételével. Azonkívül a leeresztőkésziilék ellen­őrzését és összes részeinek tisztítását a belső részek és terek hozzáférhetőségének tetemes megkönnyítésével átekinthetőbbé és köny­nyebbé tettük. A találmány értelmében ezt a célt azáltal érjük el, hogy a megfigyelőtér, melyet célsze­rűen üveglap zár le, külön részben, illetőleg külön rekeszben van elhelyezve. Ez a rekesz alkalmas összekötőelemek, mint pl. csavarok vagy effélék segélyével könnyen oldhatóan össze van kötve a leeresztőszekrénnyel és egyrészt a csapadékvíznek a megfigyelőtéren keresztül a levezető csőcsonkba való leeresz­tésére szolgáló egy- vagy kétüléses szelepet hordja, másrészt pedig a leeresztőszekrény áttörésének elzárótagja gyanánt szolgál, mely áttörésen keresztül helyeztetnek be a szelepek a leeresztőszekrény belsejébe. Az üzem fokozott áttekinthetősége és a le­eresztőkészülék ellenőrzése, valamint az egyes részek kényelmes megmunkálása és könnyű szerelhetősége — mint azt az alábbiak mutatják — biztonsággal és tökéletesen elér­hetők. A találmány tárgya a csatolt rajzon példa­kép vett foganatosítást alakjában függőleges hosszmetszetben van föltüntetve. (a) a leeresztőkészülék szekrénye vagy tokja, melyet az (al) födél zár le és melynek belsejében (b) úszó van elrendezve és ezen példában együléses (dl) leeresztőszelep ve­zérlésére. A találmány értelmében különálló (c) meg­figyelőrekesz van alkalmazva; ebben van ki­képezve a (cl) megfigyelőtér, melyet kifelé a (c2) üvegfödél zár el. A (c) rekesz (c3) csőcsonkjával az (a2) szekkrénytoldat megfe­lelő (a3) nyílásán át az (a) leeresztőszekrény belsejébe nyúlik és az (a2) toldat (a3) át­törését elzárja úgy, hogy sem gőz, sem pedig folyadék ki nem áramolhat. A (c3) csőcsonk is ki van fúrva és a (d2) leeresztőszelep számára való (d) vezetéket viseli, mely szelep fészke a (c3) csőcsonkon foglal helyet. A (d) veze-

Next

/
Thumbnails
Contents