74782. lajstromszámú szabadalom • Gőzvízleeresztőkészülék a nyomótérből elválasztott külön negfigyelőtérrel

téken van azonkívül ágyazva a kétkarú (e), (el) emelő is, az (e) emelőkar szabad vége a (b) úszóval van összekötve. Az (el) emelő­kar működteti a (dl) szelepet és pedig a (b) úszó révén az emelőszerkezettel közölt moz­gásnak megfelelően. A (cl) megfigyelőtérből (e4) furat vezet az (a), (a2) leeresztőszek­rény (a4) elvezető csőcsonkjához. A (dl) le­eresztőszelep szellőztetésére ismert módon az (f), (fl) kétkarú emelő szolgál. Mint az a fentebbi leírásból és a bemutatott rajzból kitetszik, az (a) leeresztőszekrény maga a különálló (c) rekesz nélkül reftdkívül egyszerű keresztmetszettél bír és ennek kö­vetkeztében öntvény gyanánt könnyen és ol­csón előállítható; a (b) úszó és az (e), (el) vezérlőemelő a nyomótéren kívül köttetnek egymással össze, ugyanúgy a (dl) leeresztő­szelep a különálló (c) szekrénynek ezen célra elrendezett részébe szereltetik és azután, mi­után a (b) úszót az (e), (el) emelővel a nyo­mótérbe behelyeztük, az emelőt szabad vé­gével annyira keresmztültoljuk az (a3) áttö­résen, hogy a (dl) leeresztőszelep és az (e), (el) vezérlőemelő is a nyomótéren kívül ké­nyelmesen és biztonsággal összekapcsolhatók egymással, ha azután a (c) szekrényt az (a3) áttörésre ráhelyezzük és az (a) leeresztő­szekrénnyel összecsavaroljuk, akkor az egész leeresztőkészülék összeállítását őszes részei­ben kifogástalanul elvégeztük. Végül a vezérlő­szerkezet egyes részeinek tisztítása is époly egyszerűen végezhető, mint az összeállítás és ezen célra csakis az szükséges, hogy az ön­álló (c) szekrényt oldjuk, hogy az összes lé­nyeges vezérlőelemeket annyira lehessen a nyomótérből kihúzni, hogy azok mindenütt hozzáférhetőkké vájjanak. Szabadalmi igények. 1. Gőzvízleeresztökészülék a nyomótértől elválasztott külön megfigyelőtérrel, azáltal jellemezve, hogy a leeresztőkészülék nyo­móterétől elkülönített (cl) megfigyelőtér számára az (a) leeresztőszekrénnyel könnyen oldható kapcsolatban lévő külön­álló (c) szekrény vagy rekesz van alkal­mazva. 2. Az l. igényben védett készülék foganato­sítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a kü­lönálló (c) leeresztőszekrény (rekesz) a nyomótérbe benyúló részén egy vagy két­üléses (dl) szelepet hord és egyúttal az (a) leeresztőszekrény amaz (a3) áttörését is elzárja, melyen át a (dl) leeresztőszelep vagy szelepek a nyomótérbe helyeztetnek. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas nromila, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents