74780. lajstromszámú szabadalom • Elektromos időzetkapcsoló

Megjelent 1919, évi augusztus lió 18-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74780. szám. Vll/b. OSZTÁLY­Elektromos időzetkapcsoló. tvehmoes & abrahamson cég kopenhágában. A bejelentés napja 1918 április hó 10-ike. A találmány tárgya oly elektromos idő­zetkapcsoló. melynél az elektromos áram által hevítőtestben fejlesztett hő egy test kiterjedését hozza létre és ez a kiterjedés a rákövetkező összehúzódással kapcsolat­ban az elektromos áramkört megszakítja. Az ezen rendszeren alapuló eddig is­mert elektromos időzetkapcsolók működé­sére a külső hőmérséklet, véletlen lég­áramok és effélék kedvezőtlen behatást gyakoroltak. Hz különösen akkor mutat­kozott, ha a főáramkör zárását megfele­lően alakított test fölmelegedése hozza létre, amennyiben az ilyen esetekben az áram zárása előtt szükséges fölhevítés némely esetben előre nem láthatóan sok időt igényel, míg más esetekben anélkül, hogy a viszonyok megváltoztak volna, igen rövid idő alatt végbemegy aszerint, hogy véletlen légáramok, lehűlési viszo­nyok és effélék többé vagy kevésbbé jut­nak érvényre. Ezen hátrányt azáltal igye­keztek elkerülni, hogy a hevített testet reflektorral vették körül; ezáltal azonban a hátrány teljes kiküszöbölése nem sike­rült, habár az eredmény némileg jobb is volt. A találmány értelmében a íöntemlített hátrányokat azáltal küszöböljük ki, hogy az áram zárását nem termikus úton. vagyis nem fölhevített test kiterjedése által hozzuk létre, hanem magában véve ismert módon elektromágneses úton oly­képen, hogy a működtető áram által be­folyásolt elektromágnes a főáramkört és a vele párhúzatnosan a hevítőtesten átve­zetett áramkört zárja. Az áramkör zárása után a hevítötest oly elemet melegít föl, mely a íölhevülés következtében beálló kiterjedésénél a ta­lálmány értelmében a föntemlített elektro­mágnes tekercsét vagy tekercseit oly módon zárja rövidre, hogy az elektro­mágnes fegyverzetét szabadon bocsátja és ezáltal a hevítőtesten átmenő áramot megszakítja. Ezt követőleg az előzőleg fölhevített test lehűl és összehúzódása közben a főáramkört megszakítja. A hevített testen elrendezett kontaktu­sok kizárólag ezen test kiterjedése által mozgattatnak és ennek következtében rendkívül rövid pályán mozognak. A fő­áramkör megszakítása az ezen a rend­szeren alapuló összes eddig ismert időzet­kapcsolóknál azáltal történik, hogy a föl­hevített test összehúzódásánál a rajta el­rendezett kontaktusokat a megfelelő helyt­álló kontaktusoktól eltávolítja. Minthogy

Next

/
Thumbnails
Contents