74780. lajstromszámú szabadalom • Elektromos időzetkapcsoló

azonban ez az összehúzódás, mint emlí­tettük, a fölhevített testet és ezáltal a rajta elrendezett kontaktusokat is csak igen csekély mérékben mozgatja el, a főáram­kör megszakításánál az illető kontaktusok egymástól csak kevéssé távolodnak el és emellett a megszakítás igen lassú mozgás mellett megy végbe, ami egyrészt az idő­zetkapcsolóknak erős áramokhoz val<" használatánál kedvezőtlen és másrészt rendkívül gondos szerelést tesz szüksé­gessé. Kzen hátrányok a találmány tárgyát képező berendezésnél elkerültetnek. Az elektromágnes rövidre zárását létesítő, mozgatható kontaktus a fölhevített test által működtetett emelőn van elrendezve, míg a főáramkört megszakító kontaktus nem a fölhevített testen, hanem magán az elektromágnesfegyverzeten, a fegyverzet­től elszigetelten úgy van elrendezve, hogy a fegyverzet fölszabadulása, mely az elektromágnestekercsek rövidre zárásá­nál következik be, a főáramkört még zárva tartja, amit azáltal érünk el, hogy a kontaktus az áramot záró helyzetben az említett emelőn kampó vagy efféle útján mindaddig fogvatartatik, míg az emelő a fölhevített test összehúzódása következtében visszacsappan és a kon­taktust szabadon hagyja. A kontaktus most gyors (pillanatnyi) mozgással a fő­áramkört aránylag nagy megszakítási szakaszon szakítja meg. A mellékelt rajz a találmány tárgyát képező berendezés egy foganatosítási alakját lépcsőházautomata alakjában mu­tatja. Az (1) kapcsolódeszkán a (2) kapcsok vannak elrendezve. A (3) elektromos izzó­lámpa a (4) test fölhevítésére szolgál. A (4) test, mely a rajzon ábrázolt foganato­sítási alaknál az izzólámpá t körülvevő cső alakjában van kiképezve, de bármi­lyen más alkalmas alakú is lehet, alsó vé­gén a kapcsolódeszkához van erősítve, míg fölső végén a testen az (5) csap megy harántirányban keresztül. Ezen csap kö­rül az egyenlőtlenkarú (6. 8) emelő van ágyazva, melynek rövidebb karja a sza­bályozható, helytálló (7) ütközőhöz fek­szik, míg hosszabb (8) karja a platinából vagy más alkalmas anyagból álló (9) kon­taktussal van ellátva. Ez a kontaktus a (8) kar fölfelémozgásánál a szintén helyt­álló és szabályozható (10) kontaktussal jut érintkezésbe. A kapcsolódeszkán a (11) elektromág­nes van megerősítve, melynek (12) fegy­verzete a (13) kontaktust tartja; ez utóbbi a helytálló (14) kontaktussal hozható érintkezésbe. A fegyverzeten ezenkívül á tőle elszigetelt és a (16, 17) kontaktusok­kal ellátott vékony rugalmas (15) fémda­rab van megerősítve, mely a fegyverzet vonzatásánál a (18), ill. (19) kontaktusok egyikével juthat érintkezésbe. Végül a fegyverzetet a tőle, valamint a (15) fém­darabtól elszigetelt vaslemezből vagy efféléből készült (20) toldat egészíti ki, mely a (21) kampóban végződik; ez utóbbi az alább ismertetett módon a (8) emelő­kar végében kiképezett (22) kampóba fo­gódzhat. \ (12) fegyverzetet a szögalakú (2£) kengyel tartja. A berendezés működése a következő: Ha a lépcsőházvilágítóberendezés (24) nyomógombjainak egyikét lenyomjuk, ak­kor a rajzon nem ábrázolt áramforrástól kiindulva a (25) vezetéken, (26) vezeté­ken, (24) nyomógombon, (27) vezetéken, az ez utóbbival összekötött (2) csatlakoz­tató szorítón, a (28) vezetéken, a (3) izzó­lámpán , a (29) vezetéken, az elektromág­nes tekercsein, a (30, 31) vezetékeken, az ez utóbbiakkal összekötött (2) csatlakoz­tató szorítón, a (32) vezetéken, a (33) át­kapcsolón és a (34) vezetéken at az iiram­forráshoz visszamenő áramkör záratik. Ezáltal a (11) elektromágnes (12) fegy­verzetét vonzza és a (35) vezetéken, a (12) fegyverzeten, a (13) és (14) kontaktu­sokon, valamint a (36) vezetéken át a (24) nyomógombhoz párhuzamos áramkört zár úgy, hogy a (3) izzólámpán és az elektromágnes tekercsein átmenő áram­kör akkor sem szakíttatik meg, ha a nyo­mógombot elengedjük. Az elektromágnes

Next

/
Thumbnails
Contents