74705. lajstromszámú szabadalom • Eljárás az aknavetőcső égési kamrájába bemerülő szárnytestekkel ellátott szárnyas aknák kihajítására

Megjelent 1919. évi augusztus lió 2-áu. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74705. szám. XIX/b. OSZTÁLY. Eljárás az aknavetőcső égési kamrájába bemerülő szárnytestekkel ellátott szárnyas aknák kihajítására. EHRHARDT & SEHMER A.-G. CÉG SAARBRÜCKENBEN MINT EHRHARDT & SEHMER G. M. B. H. SAARBRÜCKEN-SCHLEIFMÜHLENI CÉG JOGUTÓDJA. • . A bejelentés napja 1918 évi május l-ó 4-ike. Elsőbbsége 1916 szeptember hó 4-ike. A forgó lövedékekhez való lőporos akna­vetőknél használt és ott igen előnyös kiha­jító lőportöltéseknek a lőpor égési kamrá­jába bemeriilő szárnytestekkel ellátott lő­poros szárnyas aknavetőknél való haszná­lata egyéb kedvezőtlen jelenségek mellett, rossz találási képeket is eredményez. A lövegekhez való kihajító lőportöltés a gyor­sító mezgás alatt folytonosan emelkedő feszültségi görbét kell hogy adjon, hogy meggátoljuk azt, hogy a még egészen vagy majdnem nyugalomban lévő lövedék a leg­nagyobb nyomással legyen megterhelve, míg a már mozgó lövedéket már csak a csökkenő explóziónyomás gyorsítja. Ez a szokásos, fokozatosan tovahaladó kikap­csolódással bíró kihajító lőportöltés azon­ban, mint azt megfigyelések igazolták, lő­poros szárnyas aknavetőknél a lövedék mozgási ellenállását a csőben igen meg­bízhatatlan módon növeli. A félig és a tel­jesen el nem égett kihajító lőportöltés­részek a lassú kikapcsolódás folytán nagy mértékben egyenlőtlen súlymennyiségek­ben jutnak, a kikapcsolódás közben, a szárnyak közt lévő szabad terekbe és az égési kamra ezen zsákszerű, excentriku­san fekvő nyúlványaiban helyi robbanási fészkeket létesítenek és ennek folytán egy­oldali túlnyomásokat idéznek elő, melyek a hosszú szárnytestek folytán többé­kevésbbé beékelően és beszorítóan működ­hetnek a lövedékre. A mozgási ellenállás­nak már kismértékű változásai is azonban nagymértékű változásokat idézhetnek elő a gázfeszültségi diagrammban. A jelen találmánynak alapul szolgált megfigyelés szerint valamely,. önmagában véve lassan emelkedő feszültségi görbéjű kihajító lőportöltésnél ez a megbízhatatlan, ugrásszerű, a találási képeket kedvezőtle­nül befolyásoló nyomásnövekedés tetemes mértékben elkerülhető azáltal, hogy a ki­hajító lőportöltést egészen apró szemcsé­jűre választjuk. Ezáltal, különösen a lőpor égési kamrájának a szárny testek közt lévő nagy szabad terek által előidézett kiter­jeszkedésére való tekintettel, az explózió­görbe lassan emelkedő menete lényegileg változatlanul maradhat. A kihajító lőpor­töltés apró szemcséjű szövezete ugyanis egyrészt a kihajító lőportöltésnek jóval

Next

/
Thumbnails
Contents