74705. lajstromszámú szabadalom • Eljárás az aknavetőcső égési kamrájába bemerülő szárnytestekkel ellátott szárnyas aknák kihajítására

egyenletesebb elosztását biztosítja az el­égési kamra egész terén át és ezzel a szárnytestek közt lévő, excentrikusan előreugró mély elégési tereken belül és másrészt a kihajító lőportöltés részeinek kikapcsolódását és gázzá alakulását elő­segíti (gyorsítja) úgy, hogy a lövedék moz­gási ellenállását a csőben nagy mértékben befolyásoló robbanólökések már a lövedék­mozgás megkezdődése előtt lényeges mér­tékben kiegyenlítették egymást. A forgó lövedékekhez való aknavetőknél szokásos, enyhén elégő kihajító lőportöltést ennek folytán itt egy élesebben keresztülégő, bri­zánsabb hatású és eme tulajdonságai kö­vetkeztében a sima csöveknél könnyen változó lövedékmozgási ellenállás külső befolyásaitól mentes lőpor helyettesíti anél­kül, hogy ezzel a lassan emelkedő robba­nási görbe előnyét, mely a« nyugalomban lévő vagy kevéssé gyorsított lövedék ked­vező igénybevétele és gyorsítása szem­pontjából szükséges, föláldozni kellene. A mellékelt rajz a találmánynak meg­felelő eljárás magyarázatára szolgál. Itt az 1. ábra olyan fajtájú szárnyas akna oldalnézete, aminőt a jelen eljárás segé­lyével akarunk kihajítani, míg a 2. ábra ezt a lövedéket az aknavetőbe illesztve ábrázolja. A rajzon (a) jelöli az aknavető csövét, mely a (b) akna hosszához képest igen rö­vidre van szabva, míg (d) az elégési kam­rát jelöli, melyet elől az (e) szárnyak közt lévő szabad terek növelnek, végül (f) jelöli a kihajító lőportöltést. Az (f) lőportöltés szemcsés minősége folytán, mely szem­csézést célszerűen annyira visszük, mint amennyire ezt a fizikai körülmények meg­engedik, a lőportöltés meggyulladásakor az explóziónyornás, az élesen keresztül­égő lőpor dacára és főleg a nagy elégési tér folytán oly lassan fog emelkedni, hogy a nyugalomban lévő lövedék nem vétetik kedvezőtlenül igénybe, hanem folytonosan növekedő nyomás jön létre úgy, hogy a jobban gyorsított lövedéket nagyobb gáz­nyomás is terheli. Szabadalmi igény. Eljárás az aknavetőcső égési kamrájába bemerülő szárny testekkel ellátott szár­nyas aknák kihajítására, jellemezve folytonosan emelkedő robbanási gör­béjíí kihajító lőpor töltés által, melyet apró szemcsézéssel élesebben keresz­tülégővé, illetve gázzá alakulóvá tet­tünk. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas nyomda, Budapest. .1

Next

/
Thumbnails
Contents