74682. lajstromszámú szabadalom • Eljárás cukros levek tisztítására és a használt tisztítószer regenerálására

Megjelent 1919. évi jnlius ho SO-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS » 74682. szárn. IV/d. OSZTÁLY­Eljárás cukros levek tisztítására és a használt tisztítószer regenerálására. HUNYADY ISTVÁN VEGYÉSZMÉRNÖK ÉS MALBASKI MILÁN GÉPÉSZMÉRNÖK MINDKETTEN MEZŐHEGYESEN. A bejelentés napja 1917 julius 4-ike. A jelen találmány tárgya eljárás cukros leveknek, főképen pedig cukorgyártási le­veknek tisztítására és ezzel kapcsolatban a tisztításra használt szernek regenerá­lására. Tisztítás céljából a cukorléhez techni­kailag tiszta bázisos aluminiumkarboná­tot adunk, amely ilyen alakban a jelzett célra eddigelé nem használtatott és amely teljesen fölöslegessé teszi az eddigi tisz­títószerek alkalmazását és amelynek hasz­nálata a következő lényeges előnyökkel jár; 1. Ezen tisztítószer alkalmazása folytán a cukorgyártás végSő terméke; a melász, emberi élvezetre alkalmas, zamatos ször­pöt ad, amely rum előállítására nemcsak a nádcukor, hanem a répacukor gyártása esetén is kiválóan alkalmas. 2". A tisztítóanyag regenerálás útján nagy részében visszanyerhető, mikor is a vele levált nitrogén- és foszfortartalmú nem-cukoranyagok értékes trágyaanya­got képeznek; a tisztítás folyamán kapott csapadék különben, mint ilyen, állati ta­karmány gyanánt is fölhasználható. 3. Előnye továbbá az új tisztítószernek, hogy az cukorlében oldhatatlan és ennek folytán a gyártott cukor hamutartalmát nem növeli: továbbá, hogy a cukorolda­tokban lévő ásványi és orgános nem­cukoranyagokat könnyen szűrhető alak­ban választja le, a le nem választott nem­cukoranyagokkal nem vegyül és ennek folytán a párologtató készülék fűtőcsö­vein nem keletkezik. 4. A tisztításhoz elegendő a levet a tisz­títóanyaggal keverés közben fölmelegí­teni, mikor is a keletkező csapadék szű­rés útján könnyen eltávolítható és. me­chanikailag teljesen tiszta szürletet ka­punk. Azonfölül az új tisztítóanyag alkal­mazásánál a szaturálás és a vele együtt járó bajok és költségek elmaradnak. 5. A szűrésnél kapott csapadék, csekély mennyiségű friss tisztítóanyag hozzá­adása után, ismételten használható, minél­fogva a mosóvíz mennyisége a mini­mumra redukálódik. A tisztítószer gyanánt használandó bá­zisos aluminiumkarbonátot ismert módon úgy állítjuk elő, hogy valamely vízben oldható aluminiumsó oldatát vízben old­ható szénsavas só oldatához adjuk. A bá­zisos aluminiumkarbonát ekkor több-ke­vesebb tartalommal — aszerint, hogy az

Next

/
Thumbnails
Contents