74625. lajstromszámú szabadalom • Tüzelőanyag fúvóka égési erőgépek gázosítói számára

Megjelent 1919. évi július lió 30-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL i LE 746251 szám. Vdfi. OSZTÁLY. Tüzelőanyagfúvóka égési erőgépek gázosítói számára. ÜAIMLER MOTORÉN GESELLSCÍiAFT CÉG UNTERTÜRKHEIMBEN. ' \ j . A bejelentés napja 1915 julius hó éfika. Elsőbbsége 1911 julius hó 9-ike. A fecskendő gázosítóknál a tüzelőanyagot tudvalevőleg kalibrált fecskendőfúvóka segé­lyével tápláljuk a keverőtérbe és a fecskendő­fúvókából kifolyó tüzelőanyagmennyiségek a keverőtérben mindenkor uralkodó depresszió, folytán szenvednek változást. A tüzelőanyag a fecskendőfúvókából olyként Vezettetik a ke­verőtérbe, hogy a tüzelőanyagoszlop a fúvó­kában, ennek szájnyílásáig emeltetik és a szál­vékonyságú folyadéksugár kifolyásakor a mellette eláramló légáram által szétporlasz­tatik. A tüzelanyagnak ezen bevezetési módja a fúvóka csekély kiömlő keresztmetszetét teszi szükségessé, hogy alacsony fordulatszámok­nál és a mótor részleges megterhelésénél is a teljesítménynek közelítőleg megfelelő tüzelő­anyagmennyiséget lehessen betáplálni. A kalibrált fecskendőfúvóka pedig azon hát­ránnyal bír, hogy a benzinben esetleg szusz­pcndált idegen testek a kiömlőnyílást igen könnyen megszűkíthetik vagy eltömhetik, mi­által egyrészt a keverési arány megváltozik, másrészt pedig az üzem megszakadhat. Ezen­kívül a rendkívül szűk kiömlőnyílás folyta keletkező szálvékonyságú tüzelőanyagsugár a gázosító fojtása után is alakját és sebességét egy ideig még megtartani igyekszik úgy, hogy a tüzelőanyagsugár tehetetlensége folytán na­gyobb mennyiségű tüzelőanyag tápláltatik be, mint amennyire a gép teljesítménye szem­pontjából szükség van. A nagyobb mennyiségű tüzelőanyag ezen litánáramlása addig tart, míg a tüzelőanyagsugár áramlási sebessége a depresszióhoz képest megváltozott. A fojtás utáni nagyobb mérvű tüzelőanyag­utánfolyást pl. több külön torkoló fúvóka be­szerelésévei igyekeztek megszüntetni. Ekkor a fúvókák kiömlönyílásai különböző nagysá­gúak, különböző magasságokban torkolnak a keverőtérbe és egymásután lépnek működésbe. Ily szerkezetekkel azonban az említett hát­rányt csak részben és a gép meghatározott taheléseinél szüntetjük meg úgy, hogy lé­nyegesen kedvezőbb fogyasztást nem érünk el. A fecskendőfúvóka eltömődésének meggát­lására gyakran beállítható tűt szereltek be, m<-!y gyakran egyszersmind a tüzelőanyag­mennyiség szabályozására is szolgál. Ily csúcs alkalmazása ugyan csökkenti, az ejtömődés veszélyét azonban nem szünteti meg. Ellenben szabálytalan keverékképződést idéz elő és ezért csak ritkán nyer alkalmazást. A találmány tárgya az ismert szerkezetek­nek föntjelzett hátrányait azáltal szünteti

Next

/
Thumbnails
Contents