74624. lajstromszámú szabadalom • Zárt vízkeringésű hűtés explóziós mótorok számára

Megjelent 1«J19, évi julius lio 30-áu. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74624. szám. Vci/2. OSZTÁLY. Zárt vfzkeringésü hűtés exploziós mótorok számára. DAIMLER MOTORÉN GESELLSCHAFT CÉG UNTERTÜRKHEIMBEN. A bejelentés napja 1915 május hó 21-ike. Elsőbbsége 1914 junius hó 18-ika. Jelen találmány tárgya zárt vízkerin­gésü hűtés exploziós mótorok számára, melynél a mőtoihengerek hűtőteréből tá­vozó meleg víz ismert módon egy, áramló levegővel érintkező hűtőn halad keresz­tül, melynél azonban a hűtővíz hőmérsék­letét a hűtőn keresztüláramló levegő mennyiségének változtatásával lehet meg­szabni. Légi járművek, különösen pedig repülő­gépek motorainál a hűtővíz hőmérséklete nagy mértékben függ a külső hőmérsék­lettől, mivel igen hideg időjárás és a re­pülési magasság gyakori változtatása nellett a változó külső hőmérséklet ter­mészetszerűleg befolyással van a hűtővíz íőmérsékletére. Emellett nincsen kizárva, hogy az ismert hűtő alkalmazásánál a hűtővíz túlságos mértékben hűttetik le, úgy hogy a mótor termikus hatásfoka szenved és ezzel a maximális teljesítmény is rosszabbodik. Ha már most a túlságos lehűtés lehető­ségét igen kisméretű hűtő alkalmazásával akarjuk elkerülni, úgy viszont nincsen ki­zárva, hogy magas külső hőmérséklet mellett a hűtővíz túlmeleg lesz és ezáltal zavarok állanak be az üzemben. Ily kedvezőtlen eshetőségek föltétlen elkerülésére a jelen találmány szerint a hűtőt a járműbe alkalmas helyen olyként beállíthatóan szereljük be, hogy a hűtő­fölületet a levegő áramlási irányához ké­pest tetszőleges ferde helyzetbe állíthat­juk, úgy hogy a hűtő helyzetének változ­tatásával annak hatása is megváltozik. A hűtőt célszerűen mindenkor úgy ál­lítjuk be, hogy a hűtővíz hőmérséklete kö­zelítőleg állandó marad és hogy ilyként a gépet a hűtővíz hőmérsékletének lénye­ges változásai ne befolyásolják hátrá­nyosan. A találmány tárgya pl. a következőként valósítható meg: A röpülőgép testének oldalfalaiban egy­egy hűtőelemet egy helytálló pont köiiil kilengethetően rendezünk el, úgy hogy a hűtőfölületeket a levegő áramlási irányá­hoz képest beállítani lehet és ezáltal azo­kat a légáram többé vagy kevésbbé éri, Hogy a hűtőhatást tágabb határok kö­zött lehessen változtatni, egyetlen hűtő­elem helyett több. egyenként beállítható kisebb elemet alkalmazunk. Ezenkívül az élemeket hordó keret is kilengethető le­het, úgy hogy az elemek elforgatása mel­lett még az elemek helyzete is változtat­ható.

Next

/
Thumbnails
Contents