74592. lajstromszámú szabadalom • Önműködően légűrt létesítő hangtompító kipuffogóberendezés mindennemű robbanó mótorokhoz

>1 ejíjélent 1919. évi julius Uo 22-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74592. szám. Vd/á. OSZTÁLY. Légiirt önműködően létesítő hangtompító kipuffogó berendezés mindennemű robbanómótorokhoz. PODSZÜS LIPÓT MÉRNÖK CHABLOTTENBUBGBAN, SCHMIDT MIKSA ÉS GKAAFF VILMOS KERESKEDŐ BERLINBEN. A bejelentés napja 1918 február hó 27-ik . Elsőbbsége 1917 február hó 20 iia. A jelen találmány tárgya mindennemű robbanómótorokhoz való, önműködően lég­üres teret létesítő hangtompító kipuffogó­berendezés. Az ismert hangtompító kipuffogóberen­dezéseknél vagy fazekaknál a hangot szer_ kezeti alkatrészek be- vagy fölépítésével, vagy kiáramlási hasítékok elrendezésével és effélékkel próbálták elvezetni. Ezáltal a kipuffogó gázok szabad, egyenes kiáram­lását megakadályozták, hogy ütközéssel, vagy azáltal, hogy a hanghullámoknak más irányt adtak, a gázok össze-vissza­örvénylését idézzék elő. Az így mestersé­gesen létrehozott ellenállásnak az volt a következménye, hogy bizonyos nyomás keletkezett a kipuffogóvezetékre és zava­rok idéztettek elő a motor járásában. A jelen új berendezéssel azt az előnyt ér­jük el, hogy a fáradt gázok kiáramlásakor a zaj csaknem teljesen elkerültetik. vala­mint hogy a fáradt gázok kiáramlásakor eddig föllépett nyomásellenállás is, mely a kipuffogóvezetékben a nyomás meggyii­lése folytán keletkezett és a mótor nyugodt járását gátolta, megszűnik. A mellékelt rajz a találmány tárgyának egy foganatostási példáját tünteti föl, me­lyen: az 1. ábra a berendezés oldalnézete, míg a 2. ábra vízszintes, ill. hosszmetszete. A lapos, fúvókaszerüen keskenyedő alakban kiképezett (a) részbe torkolnak a (b) és (c) csatornák, melyekbe a motorból kivezető (d) kipuffogócsövek futnak be. A (g, h) falak a (b, c) csatornákat, ill. a jelen esetben egy hathengeres motornál előforduló három-három (d) kipuffogó­csövet egymástól elválasztják. A (d) kipuffogócsövek, ill. a (b, c) csa­tornák az (a) részbe úgy vannak beve­zetve, ill. úgy vannak ágyazva, hogy az (e) középvonalak, melyek a rajzon (1. ábra) egyszersmind a hanghullámok rez­géseit is ábrázolják, az (f) pontokban (2. ábra) egyesülnek. Az (a) rész egy erősen bővülő ékalakú keresztmetszetű lapos tér, melynek nagysága mindenkor a hengerek száma és a kipuffogónyílások átmérője szerint igazodik, mely nyílásokhoz a (b, c) csatornák keresztmetszete és hossza h kell hogy igazodjék.

Next

/
Thumbnails
Contents