74536. lajstromszámú szabadalom • Kézi kaszakalapálógép

Megjelent 1919. évi julius I16 12-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74586. szám. X/a. OSZTÁLY. Kézi kaszakalapáló gép. PAPP FERENC NY. ÁLLAMI FELSÓIPARISK0LAI MŰVEZETŐ KISPESTEN. A bejelentés napja 1918 május hó 11-ike. Jelen találmány tárgya kézi erővel hajtható gép, mellyel a kasza éle ponto­san és gyorsan kikalapálható, anélkül, hogy e célra különös gyakorlatra vagy ügyességre lenne szükség. A találmány szerint szerkesztett gép a csatolt rajzon egy kiviteli alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra a gép oldalnézete, a 2. ábra a gép egy részének föl ül né­zete, a 3. ábra keresztmetszete az 1. ábra III—III. és a 4. ábra függélyes metszet az 1. ábra IV—IV vonala szerint. Az 5. ábra a gép alsó részének elölnézete az 1. ábra baloldaláról tekintve, míg a 6—8. ábrák egyes részleteket mutat­nak. A gép egy tetszésszerinti alapra erő­síthető (1) állványra, van szerelve, mely -lényegében vízszintesen fekvő IJ-alakot mutat; áz állvány alsó szárán a (2) üllő van megerősítve, míg a fölső szárán a (3) kalapács vezetésére való (4) hüvely van kiképezve. A (3) kalapács a (4) hüvely­ben függélyes irányban van vezetve és alsó, a tulajdonképeni munkát végző része a legömbölyített (5) élben végző­dik. A kalapács fölső' végébe a (6) húzó­rúcl. van erősítve, melynek külső szabad ! vége (7)-nél a (8) emelytűvel csuklós | kapcsolatban áll: a (8) emeltyű az (1) áll­vány egy kinyúló (9) karján (10) csap körül lengethető. A kalapács vezetésére való (4) hüvely fölső részében egy anya­menettel ellátott (11) furat van kiké­pezve, melyben a (12) csavar ki- és be­csavarható. Ezen (12) csavar é- a kala­pács fölső fölülete között egy (13) nyo­mórúgó van behelyezve, mely a kalapá­csot állandóan az üllő felé igyekszik nyomni; ezen rúgó feszültsége a (12) csavar beljebb vagy kijjebb csavarása által szabályozható és a (12) csavar hely­zete a (14) szorító csavar segélyével biztosítható. A (6) hüzórúdon még egy második (15) ny.omórúgó van elren­j dezve, mely egyrészt a (12) csa­; varra, másrészt a búzórúd (7) csuklókap­| csotatához támaszkodik és arra való, | hogy a kalapács rázkódtatását elkerülje, I illetve annak nyugodt járását biztosítsa, j A (3) kalapács a (8) emeltyűnek (10) j csuklócsapja körüli ide-oda lengetése

Next

/
Thumbnails
Contents