74284. lajstromszámú szabadalom • Söprű, kefe ecset és más effélék

Megjelent 1919. évi junius hó 17-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74284. szám. XX/e. OSZTÁLY­Seprű, kefe, ecset és más effélék. KOHN ÁRMIN KEFE- ÉS ECSETKÉSZÍTÓ TRENCSÉNBEN. A bejelentés napja 1918 augusztus hé 24-ike. Jeletf találmány cirokszalmából, kókusz­diórostokból és efféle rideg, törékeny anyagból készített söprükre stb. vonatko­zik, amilyenek különösen lapos alakban szobapadlók tisztogatására, főképen azon­ban szőnyegek, párnázott bútörok, vala­mint ruhák számára használatosak és» amelyeket közönségesen ciroksöprüknek neveznek. Ezeket az ismert söprüket gyors kopásukra való tekintettel oly hosz­szúságban készítik, hogy használatuk minden előkészítés nélkül nem lehetséges, hanem előbb hosszuknak körülbelül köze­pén zsineggel, dróttal stb. lekötözik, hogy egyrészt használat közben a hosszú szálak vagy rostok szétfeszítését vagy szétzilá­lását megakadályozzák, másrészt a söp­rűnek a tisztogatási munkához szükséges nedvességet elérjük. A mellső rész elko­pása után a kötést fölbontjuk, hogy a söprűt tovább használhassuk. Ennek a műveletnek nemcsak az a hátránya, hogy a zsinegkötés könnyen elszakadhat, illetve a kötés fölbomolhat úgy, hogy a söprűt újból -kell kötözni, ami körülményes és időrabló munka, hanem a söprű merevsége elkopásának mértékében mindinkább nö­vekszik úgy, hogy a söprű fokozatosan el­veszti hajlékonyságát és megkeménye­dik, miáltal a tisztítandó tárgyak, pl. sző­nyegek, bútorok könnyen megsérülnek. Ez a káros körülmény természetesen a söprű második, lekötötí részének fölhasználásá­val megismétlődik. A találmány tárgya efféle söprüknek oly berendezése, amely az említett hiányo­kat megszünteti. Ez a berendezés sajtoló­vagy- szorítóberendezésből áll, amely a szálnyalábokat összefoglalja és a nya­láb hosszában elállítható és rögzíthető úgy, hogy a berendezés a söprű kopásá­nak mértékében megfelelően elállítható, illetve a söprű merevsége vagy lágysága rendeltetési céljának megfelelően a beren­dezés megfelelő elállítása által választható. A szorító elállítása és rögzítése a söprüíej segítségével eszközölhető, amennyiben a berendezés a söprűfejen van el­áliíthatóan és rögzíthetően elrendezve. A találmány tárgyát képező söprűn eszközölt további újítás az, hogy úgy. a söprűnyaláb a nyéllel, mint a szorító a söprűvel köny­j nyen oldhatóan van összekötve úgy, hogy a szöprűnyaláb elkopása után a nyaláb az egész többi berendezés fölhasználásával új nyalábbal pótolható. A mellékelt rajzon ily módon berende­zett söprű van föltüntetve és pedig az 1. ábrán a söprű elülnézete, a 2. ábrán oldalnézete és a 3. ábrán metszete az 1. ábra A—A vo­nala szerint. A legyezőalakú (1) szá'nyaláb két latfos oldalán két (2, 2') szorítóléccel van lefog-

Next

/
Thumbnails
Contents