74284. lajstromszámú szabadalom • Söprű, kefe ecset és más effélék

lalva, amelyek közül a (2') léc a (2) léccel forgathatóan van összekötve úgy, hogy az egyik oldalon (az 1. ábra balodalán) a (2) léc (3) füle a (2') léc (4) csapját vagy csa­varját fogja körül, míg a másik (jobb) ol­dalon a (2) léc (5) kampója a (2') léc meg­felelő csavarjába kapaszkodik úgy, hogy ezen az oldalon a lécek kioldhatok. A két (2, 2') léctől drótkengyelből álló egy-egy (6, 6') kar indul ki, amelyek vé­geikkel a (7) söprűfej körzetébe nyúlnak be és a söprüfejjel a (8) csavarorsó által vannak oldhatóan összekötve, amennyiben a csavarorsó (8') feje a (6) kengyelen, a két ellenkező oldalán ellapított (9) szár­nyas csavaranya pedig a (6') kengyelen fekszik. A (9) csavaranya nem szándékolt kioldásának megakadályozására egyszerű biztosíték van alkalmazva, amely a (7) söprűfejen átdugott (10) pöcökből áll, amelynek a söprűfejen kinyúló két vége egymásra merőlegesen van legörbítve. A söprűfejben forgatható pöcöknek a szár­nyas csavaranya oldalán lévő egyik le­görbített (10') része végével a csavaranya körzetébe nyúlik, míg a nyaláb felé irá­nyozott másik, hosszabb (10") rész kézi emelőt képez, amelynek segélyével a pö­cök úgy forgatható el, hogy másik legör­bített vége a csavaranyába kapaszkodik és ezt rögzíti úgy, hogy a csavaranya helyzetében biztosítva van. A pöcöknek a (10") emelő segélyével a nyíl Irányában (1. ábra) való elforgatása által a biztosí­ték kioldható, miközben az emelő forgását a pöcöknek a söprűfej széléhez ütköző, le­görbített, vége határolja. Ha a söprű elkopott vagy merevségét, illetve lágyságát kell változtatni, tehát a szorítóberendezést elállítani akarjuk, a csavaranyás biztosítékot kioldjuk és a (9) szárnyas csavaranyát az 1. ábrán látható helyzetből 90 fokos szög alatt a 2. ábrán eredményvonallal jelzett helyzetbe forgat­juk el úgy, hogy a szárnyak a (6') ken­gyellei párhuzamos helyzetet foglalnak el, tehát a kengyel szabaddá válik. Ezután a kengyelt a (2. ábrán berajzolt) nyíl irányá­ban egészen hátra csappantjuk, mire a (2, 2') szorítólécek a (6) kengyel legörbí­tett végének segélyével a szükséghez ké­•pest hátra vagy előre tolhatók. Ennek megtörténte után a kengyelt ismét hasz­nálati helyzetébe lendítjük vissza és a (9) szárnyas csavaranya segélyével rögzít­jük, mire a szárnyas csavaranyát a (10) szorítóemelő által biztosítjuk. A tulajdonképnei (1) söprű és a söprű­nyél közötti oldható kapcsolat abban áll, hogy a (11) nyél végén a nyélhez haránt­irányú nyitott hüvellyel van ellátva, melybe a söprű fejével betolatik és amely­ben a (8) csavaros csappal rögzíttetik. Ezen célból a (11) söprűnyél vége (12) hü­vellyel van fölszerelve, melynek a nyélen kinyúló vége kerületén négy részre van hasítva. Két egymással szemben fekvő (13) rész laposra van sajtolva és a (7) soprű­fejet mindkét oldalon körülfogják, míg a többi, szintén laposra összeszorított (14) szárny a söprűnek ágyazásul szolgál. A (13) szárnyak szélei ismét három (15, 16, 16') részekre vannak hasítva, melyek kö -zül a középső (15) részek befelé le vannak hajlítva és a söprűfej szélét átfogják úgy, hogy a fej minden oldalról körülfogatik. A többi rész derékszögben van lefelé lehaj­lítva és a (6, 6') kengyeleket maguk között fölveszik, ami által azokat helyzetükben biztosítják. A (13) szárnyakon átdugott (8) csavaros csap az (1) söprű és a (11) nyél között szilárd kapcsolatot létesít. Ha a söprűt elkopás után újjal akarjuk pótolni, akkor, mint előbb leírtuk, a szorí­tót oldjuk, a (2, 2') szorítóléceket nyitjuk és a (8) csavaros csap eltávolítása után a szorítóberendezést levesszük, mire a söp­rűt oldalt a nyélről le tudjuk húzni. Ez­után az új söprűt a nyélhüvelybe betol­juk és a szorítóberendezést ismét fölsze­reljük, mire a söprű újból hasznalatra kész. A söprű és nyél közötti könnyen old­ható összeköttetés azon további előnyt nyújtja, hogy az egész berendezés föl­használása mellett különféle tisztítási cé­j lókra különféle söprűk alkalmazhatók, amennyiben aszerint, hogy mily tárgyat akarunk tisztítani, az illető célra alkalmas

Next

/
Thumbnails
Contents