74055. lajstromszámú szabadalom • Levehető rugalmas kerékabroncs

Mejyjelent 1919. évf május ho 31-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 74055. szám. XX/C. OSZTÁLY. Levehető rugalmas kerékabroncs. í SCHEIBER ERNŐ ÜZEMVEZETŐ LÓNYATELEPEN (HUNVADMEGYE). A bejelentés napja 1917 május hó 21-ike. Jelen találmány járművekhez, valamint kerékpárokhoz való levehető, rugalmas kerékabroncsra vonatkozik, melynél külső lemezrugók belső lemezrugókkal, esetleg közbenső vagy visszahúzó rugók alkalma­zása mellett lánchurokszerű rúgórend­sxerré vaunak egyesítve, mely belső ru­góival együtt a sírna kerékkoszorúra föl­tolható és azon oldható módon megerősít­hető, míg a külső rugókra egy célszerűen levehető és esetleg csúszást meggátló szer­kezettel ellátott futóabroncs tolható föl és a rugókkal könnyeit oldható kapcsolatba hozható. A külső ívelt temezrugók fésűs vagy fecskefarkszerüen kiképezett végeikkel egymást keresztezik és különleges, a belsó íemezrugókra ható és utóbbiakat egyidejű­leg biztosító szerkezet segélyével rnegfe­szíthetők, utánfeszíthetők vagy akként be­folyásolhatók, hogy az egész rúgórend­szef sugárirányban szűkíthető vagy bő­víthető, miáltal a mindenkori futóabroncs nagyságához mérten való beállítás és a külső lemezritgóknak pótrugókkal való esetleg szükséges növelése lehetővé van téve. A mellékelt íajZ 1. ábrája a találmány szerint berende­zett rugalmas kefékabroncsot oldalnézet­ben tünteti föl. A 2. ábra két szomszédos külső lernez­nigónak keresztezését láttatja. A 3. és 4. ábrák a belső lemezrugókhoz való biztonsági szerkezetet és az után­feszítő szerkezetnek egy részét tüntetik föl. Az 5. ábra végül a futóabroncs egy részé­nek nézetrajza. A jelen találmánybeli rugalmas kerék­abroncs külső egyes vagy többszörös (t> lemezrugóknak sorozatából áll, melyek­nek fésűs végei egymást keresztezik és a (2) végrészeknek behajtása és szögecse­lése által szemekké vannak kiképezve. I Kzen szemekkel a belső egyes vagy több­szörös (3) lemezrugóknak megfelelő sze­mei (4) csapszögek segélyével vannak összekötve. A (4) csapszögek végein kö­rülfutó horonnyal ellátott (5) hüvelyek foglalnak helyet, melyek sasszögek vagv effélék segélyével biztosíttatnak és köz­benső vagy visszahúzó (6) csavarrugók megerősítésére szolgálnak. Az ily módon képezett hurokszerű rúgóláhc, mint egy összefüggő egész, a helyenként elrendezett (8) fülek között könnyen föltolható a sima (7) kerékkoszorúra. A'(8) fülek furatain keresztülhatoló (l J) csavarok a (10) gyű rűkbe vannak becsavarolva, mely utóbbiak a (3) lemeznigők szélei fölé nyúlnak és ezáltal lemezrugók leemelését megakadá-

Next

/
Thumbnails
Contents