74024. lajstromszámú szabadalom • Berendezés a megszkításos vasúti felépítmény hézagokozta hátrányainak csökkentésére és a sínvándorlás megakadályozására

Megjelent 1919. évi május li ó 27 -én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74024. szám. V/a. OSZTÁLY. Berendezés a megszakításos vasúti felépítmény hézagokozta hátrányainak csökken­téséré és a sínvándorlás megakadályozására. BAKÁCS GYULA OKL. MÉRNÖK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1918 március hó 5-ike. A jelen találmány tárgya berendezés a megszakításos vasúti íölépítmény hézag­okozta hátrányainak csökkentésére és a sinvándorlás megakadályozására és célja a sinvégeken mutatkozó dinamikus hatá­sok kiküszöbölése. Szabad, lengő ütközőknél a heveder azt a szerepét, hogy necsak a szabad sinvé­geket foglalja össze, hanem az alá nem tá­masztott sinvégeken a teherbírást növelje és képes legyen a sint pótolni, laza heve­dercsavar esetén nem tölti be. A sinvégeken mutatkozó dinamikus ha­tásokat eddigelé többféleképen igyekez­tek kiküszöbölni, pl. azáltal, hogy a külső heveder fejét a sinmagasság fölé emelték, úgy, hogy ezen a részen a jármű a heve­deren futott. Ez a megoldás a heveder ko­pása folytán nem felelt meg céljának. A jelen találmány már most oly alátá­masztott és egyúttal rugalmas megoldást javasol, mely amellett, hogy úgy a föl­építményen, mint a talpfán és a kavics­ágyazatban lehetőleg kevés változást igé­nyel, azon esetben is segít a bajon, ha a hevedercsavar valami oknál fogva laza "Vagy a talpfa rázós,"azáS~ném Tekszik a kívánt módon. A találmány szerinti berendezés fő­előnye, hogy megakadályozza az ütköző­nél az áthaladó kerék hatása alatt föllépő lépcső keletkezését, még pedig azáltal, hogy sínszelvény talpát körülfogó szer­vével kényszeríti a sint, hogy az ütköző két sinvég folytonos görbe mentén meg­hajoljon még akkor is, ha a heveder nem működik, pl. eltörött vagy gyönge, vagy a csavarok lazák, ' A berendezés a sinnel van hivatva együtt dolgozni és rugalmasságánál, vala­mint szerkezeti alakjánál fogva az ütkö­zőn átmenő kerék nyomásokozta lehajlás által keletkezett erőt a másik sinvégre át­viszi és egyúttal a két sinvéget bizonyos folytonos görbe mentén való deformációra kényszeríti, még mielőtt a kerék a másik sinvég/e érkeznék. Továbbá előnye, hogy a vonat fékezése alkalmával föllépő horizontális csúsztató erőnek egyik komponense a szerkezet folytán a talpfára és ennek folytán a ka­vicságyra adódik át. Ennek folyománya gyanánt a fékezés folytáni sínvándorlás 'megszűnik. A találmány szerinti berendezés áll ív­alakú kengyelből, ehhez kétoldalt csatla-

Next

/
Thumbnails
Contents