74024. lajstromszámú szabadalom • Berendezés a megszkításos vasúti felépítmény hézagokozta hátrányainak csökkentésére és a sínvándorlás megakadályozására

2 — kozó vízszintes alátétlemezből, a kengye­lek helyén elrendezett, a sinprofil talpára támaszkodó kampóból és ezen kampóra merőleges irányban haladó, a dilatációs közbe behelyezett és ennek mintegy felét kitöltő bordából. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképem foganatosítási alakját tüntetr föl. Az 1. ábra oldalnézet, a 2. ábra fölülnézet, a 3. ábra egy részletrajz elölnézetben, a 4. ábra ugyanaz nagyobb léptékben, az 5. ábra az ütköző helyére fölszerelt be-' rendezést szemlélteti, míg a 6. ábra metszet az 5. ábra A—B vonala szerint. A találmány szerinti berendezés az ív­alakban meghajlított (1) kengyelből áll (1. ábra), mely, mint a 2. ábra szerinti fö­lülnézetből kitűnik, közepe felé szűkül. Az ívalakú (1) kengyelhez, kétoldalt, sík (2, 3) alátétlemezek csatlakoznak, melyek az ütközési talpfákra való fölerősítésre szol­gálnak. A fölerősítés a (2) lemezekben ki­képezett (4) furatokba vert rögzítő szer­vek segélyével történik. Az ívalakú (1) kengyel egyik oldalán, még pedig a köze­pén, (5) kampóval van ellátva, mely az üt­közési helyen a sin talpának belső oldalá­hoz szorul. Az (5) kampó alsó éle tehát ugyanolyan rézsüvei bír, mint a szokásos sintalp. Ezen kampó közepéből a szerke­zet hossztengelyére merőleges irányban haladó (6) borda nyúlik ki, melynek vas­tagsága a sinhossznak megfelelő féldilatá­ciós közzel egyenlő. Az 5. ábra a berendezésnek a lengő üt­közési helyen való iölerősítési módját szemlélteti. Az erőátadást az (5) kampó nyíló erejé­vel érjük el, mely kampó az (1) kengyel­lel szerves egész. Miután a (2, 3) alátétlemez egy darab, ezáltal elejét vesszük esetleges sin­vándorlásból keletkező ütközési talpfa­távolságok abnormitásának. Az ismertetett berendezés egyúttal gyönge hevederrel bíró fölépítmény meg­erősítésére is szolgál. A sinvándorlás és a hőokozta dilatációs hévköz esetleges eltűnését a (6) borda akadályozza meg, mely az (5) kampóból nyúlik ki és melynek vastagsága a\min­denkori sinhossznak megfelelő dilatációs köz felével egyenlő. Ezen borda alakja (4. ábra) a sin talpának első törését követi egészén a sin gerincéig. Az ismertetett berendezés az eddigi sin­vándorlást megszüntető berendezésektől ellentétben, nem magát a vándorlást kü­szöböli ki, hanem a vándorlást előidéző okot, a lépcsöképződést, egyúttal pedig a fékezésből folyó hátrányokat, valamint a dilatációs köz eltűnését a (6) borda se­gélyével. Bizonyos fölépítménynek megfelelőin méretezett berendezésnél számítások alapján megállapíttatott, hogy a talpfának az' ágyazatba való besülyedését figye­lembe véve, 61.8%-kal kisebb a sínnek igénybevétele a berendezés beszerelése esetén. Szerkezeti részléteiben a találmány tárgya sokféleképen módosítható anélkül, hogy a találmány lényege ezáltal válto­zást szenvedne. Szabadalmi igények. 1. Berendezés a megszakításos fölépít­mény hézagokozta hátrányainak csök­kentésére és a sinvándorlás megakadá­lyozására, jellemezve egy a lengő üt­köző helyén a sintalpra támaszkodó kampóval és a dilatációs közbe be­nyúló bordával ellátott kengyel által. 2. Az 1. alatti igényben védétt berendezés foganatosítási alakja, jellemezve ív­alakú kengyel és ehhez kétoldalt csat­lakozó, az ütközési talpfákra erősítendő alátétlemezek által.

Next

/
Thumbnails
Contents