73891. lajstromszámú szabadalom • Ajtó

Megjelent 1919. évi május hó 27-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73891. szám. VIlI/c. OSZTÁLY. é • _ Ajtó. HÖFLER RUDOLF CS. KIR. KERESK. TANÁCSOS MÖDLINGBEN. A bejelentés napja 1918 jalius hó 8-ika. Elsőbbségi 1918 április hó 15-ike. Eltekintve a kezdetleges, lakóházaknál I nem használt faajtóktól, melyek égysze. rűen deszkákból vannak összeállítva, az ajtók rendszerint egy keretből állanak, mely szokásos módon közbenső lécek ál­tal is több mezőre van fölosztva és mely­nek szabad terei töltőlemezekkel vannak befödve, amidőn ezek a kitöltőlemezek a keretlécek hornyaiba vannak beillesztve. Ez az ajtószerkezet már magában véve költséges és a fa megdrágulásánál és ma­gas munkadíjak esetén még drágább lesz, mivel a szerkezet tartósságát némi­leg csakis jó anyag és gondos munka biz­tosítja a fakeretek megvetemedése és a töltőlemezeknek hornyaiktól való elvá_ lása a fa összehúzódása következtében azonban tudvalevőleg az anyagnak még oly gondos megválasztásánál és a kivi­tel legnagyobb tökéletessége mellett sem kerülhető el. A jelen találmány tárgya már most oly ajtószerkezet, mely sokkal olcsóbban állítható elő, emellett azonban jóság és tartósság tekintetében az ismert ajtó­szerkezeteknek nemcsak hogy mögötte nem áll, hanem ezeken még túl is tesz, Míg az ismret •ajtószerkezetnél, mint említtetett, a keret képezi a tartórészt, melybe a töltőlemezek vannak behe­lyezve, a találmány szerinti ajtó egy fa­lemezből áll, melynek szélein az egyik vagy mindkét oldalon keretlécek vannak fölerősítve, melyek a szélek vastagítá­sára, illetve lépcsőzésére is szolgálhat­nak. Hogy a falemez vetemedését vagy megrepedését meggátoljuk, utóbbit ke. resztirányban egymásra enyvezett fur­nirlemezekből állíthatjuk össze. A keret­lécek a falemez széleit körülfoghatják. Magától értetődik, hogy a falemez fölü­tén is beosztó közbenső lécek lehetnek megerősítve úgy, hogy egy ily ajtó külső nézete teljesen az eddigi ajtókhoz ha­sonlóvá készíthető. A falemezt összetevő furnirlemezek közé vasbetétek, pl. sod­rony fonatok vagy rácsok helyezhetők be, hogy az ajtó betörés ellen jobban bizto­sítson. A csatolt rajz 1. és 2. ábrája a találmány szerint szer. kesztett ajtó két kiviteli alakját, kereszt­metszetben mutatja. Az 1. ábra szerinti kiviteli alaknál a keresztirányban egymásra enyvezett fur­.nirlemezekből álló (a) falemez szélein (b) keretléoek enyvezés, csavarolás vagy szögeeselés által vannak megerősítve és

Next

/
Thumbnails
Contents