73778. lajstromszámú szabadalom • Készülék a főzés önműködő szabályozására

Megjelent 1919. évi május hó 10-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73778. szám. XVIII/a. OSZTÁLY Készülék a főzés önműködő szabályozására. SCHMIDT RICHÁRD ORGONAGYÁROS KÖNIGSHOFENBEN. A bejelentés napja 1918 február hó 22-ike. A találmány tárgya készülék, melynek segélyével a főzés folyamatait önműkö­dően vezérelhetjük és szabályozhatjuk. A találmány különböző alakokban fo­ganatosítható. A mellékelt rajzokon né­hány ilyen foganatosítási alak van példa­képen föltüntetve és pedig a következők: Az 1. ábrán oly foganatosítási alak lát­ható, amely csupán a főzési folyamat ön­működő beszüntetésére van szánva és egyszerű úszóval van ellátva, valamint jeladásra van berendezve. A 2. ábra oly megoldást mutat, amely­nél a főzési folyamat beszüntetéséhez még leforrázandó anyagok, mint pl. tea, kávé, fűszerek és máseffélék önműködő bevitele járul. Azonkívül itt még a főzőláng ön­működő elzárásáról is gondoskodunk. A 3—7. ábrákon oly foganatosítási alak van föltüntetve, amelynél a főzési folyamatnak úgy megindítása, mint be­szüntetése önműködően, előre meghatá­rozott időpontban történik. Itt továbbá az úszószerkezetnek egy másik foganato­sítási alakja van alkalmazva. Az ábrák közül a 3. ábra a készülék részleges elöl­nézete, a 4. és 5. ábra a teljes készülék oldalnézete illetve távlati elölnézete, míg a 6. és 7. ábrák részletrajzok. Az összes foganatosítási alakok azon alapszanak, hogy a főzendő folyadékra úszóedényt helyezünk, amelyet a folya­dék, amidőn emelkedni és forrni kezd, megtölt, amikor is az úszó lesülyed. Ez a siilyedés váltja ki azután a szándékolt to­vábbi folyamatokat. Az 1. ábra szerint a telt (a) lemez (mely a rajzon eltörten van föltüntetve) a T-alakú (b) hátsófal és a kettőt egymással összekötő fedőlap kis faliszekrényt al­kotnak. A T-alakú (b) fal végei (e) lá­bakká vannak kigörbítve, amelyeknek segélyével a szekrényt a falon megfelelő magasságban megerősítjük. Ha szaba­don álló tűzhelyről van szó, akkor áll­ványt alkalmazhatunk és az említett szekrényt ezen állványra erősíthetjük föl. A T-alakú fal függélyes szárán, mely a (d) ütközővel van ellátva, a kétkarú (g) emeltyű van elforgathatóan elrendezve, amely egyik végén a (h) drótban foly­tatódik, másik végén pedig az (i) súllyal van terhelve. A súly előtt a (k) bevágás van kiképezve. A (h) drót vagy rúd vé­gén kiképezett fülbe az (m) fonal van be­kötve, amelyen az (n) úszó függ; az úszó a jelen esetben egyszerű kerek csé­széből áll. A szekrény tetejére az (o) le-

Next

/
Thumbnails
Contents