73212. lajstromszámú szabadalom • Átrakóberendezés vasúti teherkocsik számára

Megjelent li>19. évi február hó 37-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 78212. szám. V/b. OSZTÁLY. Átrakodóberendezés vasúti teherkocsik számára. FEDERMANN SÁMUEL KERESKEDŐ BÉCSBEN. A bejelentés napja 1917 szeptember hó 11-ike. Elsőbbsége 1916 május hó 30-ika. Jelen találmány tárgya berendezés oly teher­kocsik számara, melyeknél a kocsiszekrény az al­vázról fölemelhető, hogy a kocsiszekrények vagy az alvázak a lehető leggyorsabban kicserélhetők legyenek. A berendezés lehetővé teszi, hogy az összes meg­rakott kocsiszekrények a végállomáson az alvá­zakról leemelhetők, mire az üres alvázakból álló tehervonat azonnal újból üres kocsiszekrények­kel látható el és azonnal ismét üzembe vehető. A találmány szerinti berendezés által továbbá a keskenyvágánvú vonalról a rendes vágányú vo­nalra való átmenet, vagy fordítva a telt kocsi­szekrényeknek a keskenyvágányú alvázakról a rendes vágányú alvázakra való leggyorsabb át­helyezése útján válik lehetővé, úgy, hogy az árúk költséges és időtrabló átrakodása fölöslegessé válik. A csatolt rajzon a találmány szerinti berende­zés távlati nézetben van föltüntetve. Az átrakodóhely végállomásán a vágányt egy keresztülmetszett (a b) rakodón vezetjük kérész­iül. A rakodó (c) végei ferdén lefelé lejtenek és a rakodónak az átvágást képező szélei fölső olda­lukon (cl) gördülő sínekkel vannak ellátva. Az (e) alvázon nyugvó (f) kocsiszekrény mind­kél hosszoldalán (g) futógörgőkkel van ellátva. Az (c) alváznak az (í) kocsiszekrénnyel való kap­csolatát a kocsiszekrény homlokoldalán alkalma­.zotl mozgatható (h) reteszek képezik, melyek az alvázak homlokoldalán levő U-alakú (i) vezeté­kekbe kapaszkodnak. A mozgatható reteszek az alvázon és a hozzájuk tartozó záróveztékek a kocsiszekrényen is lehetnek elrendezve. A (h) rete­szek pái'onkinl vagy egv-egy kocsi összes rete­szei együttesen kézzel valamely megfelelő beren­dezés segélyével fölfelé és lefelé -mozgathatók; a berendezés úgy is foganatosítható, hogy az ösz­szes kocsik valamennyi retesze valamely nyomó­közeg, vagy hasonló útján a vonat egyetlen helyé­rő! működtethető. Az átrakodóberendezés következőleg működik: A megrakott tehervonat a végállomáson az átvá­gott (a, b) rakodóba tata-tik. Eközben a kocsiszek­rények oldalain alkalmazott (g) futógörgők a ra­kodó (g) sínéire futnak és azáltal, hogy a rakodó kívülről befelé ferdén emelkedik, mindegyik (f) kocsiszekrény (e) alvázáról leemeltetik, azonban az alvázzal még a (h) reteszek és (i) vezetékek által kapcsolatban marad. Ila az egész tehervonat. az átvágott rakodóban van, akkor a vonatot megállítjuk és a kocsiszek­rényeket az alvázaktól azáltal választjuk szét, hogy a csuszóreteszeket a vezetékekből kihuzzuk. Most már az egész vonat alvázai az átvágott ra­kodóból kivontathatok és egy ugyanoly rakodón előkészíteti üres kocsiszekrényeket azáltal vehet­jük föl, hogv az alvázakait pontosan a rakodón levő kocsiszekrények alá állítjuk. A reteszeket emeljük, illetve sülyesztjük és így a kocsiszekré­nyek, illetve alvázak vezetékeibe toljuk. Ha most a lehel-vonatai megindítjuk, akkor az alvázak a kocsiszekrényeket magukkal viszik és az átvágott rakodó elhagyásánál a kocsiszekrények a (g) gör-

Next

/
Thumbnails
Contents