72999. lajstromszámú szabadalom • Szárítóeljárás és berendezés

Megjelent 1918. évi december Itó 7-éu. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 72999, szám. X/a. OSZTÁLY. Szárítóeljárás és berendezés. JANKA JÓZSEF GYÁROS RADOTIIMBAN. A bejelentés napja 1917 március hó 13-ika. Elsőbbsége 1916 junius hó 6-ika. A találmány tárgya szárítóeljárás és be­rendezés bármily termék, mint pl. cukor, dohány és mezőgazdasági termékek részére. A találmány célja a szárítólevegő megha­tározott nedvességi fokának föntartáaa és lé­nyegében abban áll, hogy a keringő szá­rítólevegő kívánt nedvességi fokának túl­lépésekor a külső levegő önműködően hatol a szárítókésziilékbe és azon átvonulván, a szabadba tódul. Mellékelt rajz 1. ábráján a találmány szerinti készülék­nek vázlatos metszete azon helyzetben van föltüntetve, midőn a szárítás átvonuló lég­árammal, 2. ábráján pedig midőn a szárítás keringő légárammal történik. A szárítókészülék egy magában zárt csa­tornarendszerből áll és pedig a rajz szerint az (o) közbenső fal által elválasztott és az (a) átvezetőesatornákkal összekötött (b) szá­rítókamarákból. A szárítókésziilékben a levegő fölmelegítésére (k) fűtőtelep és a levegő moz­gásban tartására (g) ventilátor, továbbá (h') nedvességmérő van elrendezve. A szárítóké­szülék azonkívül (e) és (f) csődarabok révén a külső levegővel közlekedik és a csőcsatlako­zások között a keringő szárító levegőt szabá­lyozó (d') elzárótest (csappantyú tolattyú, vagy efféle) van alkalmazva, mely a nedvesség­mérő által a szárítólevegő nedvességi foká­nak megfelelően mechanikai vagy elektro­mos átvitel közvetítésével beállíttatik. Míg a szárítólevegőnek nedvességi foka egy meghatározott határt túl nem lép, addig a (d') csappantyú a 2. ábrán rajzolt helyzetben van és a szárítólevegő a nyilak irányában a készüléken keresztül áramlik. A(b) szárítókamarákban uralkodó nyomás­különbség folytán a szárítólevegő körül­áramlása a (d') csappantyúnak a 2. ábrán látható helyzöte dacára lényegben meg nem változtatik, minthogy a kísérletek igazolták, hogyjnyitott (e) és (f) csövek mellett is a külső levegő csak elenyésző csekély mértékben hatol a szárítókamarába és ezen levegő lát­szólag a szárítólevegő megújítása gyanánt tekintetbe nem vehető. Mihelyt a szárítólevegő nedvességi foka a kívánt határt (1. ábra) túllépte, akkor a (h') súlyhygrométer által a (d'j csappantyú (d2) megindítóberendezésének (i) áramköre zára­tik és csappantyú az 1. ábrán látható hely­zetbe hozatik, mely helyzetben alkalmas

Next

/
Thumbnails
Contents