72999. lajstromszámú szabadalom • Szárítóeljárás és berendezés

— 2 berendezések révén az elektromos áram megszakíttatik ós a lég körüláramlása meg­gátoltatik. Ekkor a (g) ventilátor által a nyilak irányában az (f) csövön keresz­tül száraz friss levegő szivatik, mely a (k) fűtőtelepen ós (b) szárítókamarákon keresztül az (e) csövön a szabadba tódul. Ha megint a szárítólevegő nedveaségi foka a kívánt határ alá sülyedt, akkor (h') ned­vességmérő a (h3) kontaktus révén az elek­tromos áramot zárja és (d2) indítóberende­zés a (d') csappantyút a 2. ábrán rajzolt helyzetbe mozgatja, mimellett az elektro­mos áram megint megszakíttatik. A (d') csappantyúnak ezen helyzete mellett a szá­rítás megint körülkeringő légárammal addig történik, míg a levegőnek nedvességi foka nem emelkedik. A (d) elzárótest a (g) ventilátor révén és a nedvességmérő által befolyásolt be-és kiiktatható kapcsolás közvetítésével moc­gatható. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Szárítóeljárás keringő légáram által, az­által jellemezve, hogy a keringő légára­mot egy bizonyos nedvességi fok túl­lépésekor az eredeti nedvességi fok el­éréséig oly légárammá változtatjuk át, mely a készülékbe kívülről batol be, azon egyszerűen átvonul és mely megint a szabadba tódul. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás fogana­tosítására szolgáló készülék, azáltal jel­lemezve, hogy két (e, f) cső a külső levegővel közlekedik a szárítóberende­zésben a légkeringést gátló ós a csöve­ket elválasztó (d') elzárótest van elren­dezve, mely a szárítólevegő nedvességi fokának megfelelően önműködően szabá­ly oztatik. i (1 rajzlap melléklettel.) PAUAfi RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents