72998. lajstromszámú szabadalom • Mérőkészülékekhez és mérőszerszámokhoz való leolvasóberendezés

időn át kissé lekoptatja, ezért a talál- i mány még egy olyan berendezést is fel- ! ölel, melynek segélyével a mutató hossza, illetve a körív sugara is excentrikussá változtatható és ezzel a kopás újból ki­egyenlíthető. A körív excentrikussá vál­toztatásának ez a lehetősége emellett még azt az előnyt is nyújtja, hogy a skálabeosztás osztásvonalaival szükség­esetén egy milliméternek tetszőleges törtrészeit jelezhetjük. A mellékelt rajzon a találmány tár­gyának néhány foganatosítás! példája van bemutatva. Az 1. ábra egy a találmánynak megfelelő leolvasóberendezéssel ellátott külső mé­résekhez való két egymással forgatha­tóan összekötött mérőszárral biró mérő­szerszámot mutat oldalnézetben és rész­ben metszetben, míg a 2. ábra ugyanezen mérőszerszám fö­lülnézetét és a 3. ábra az 1. ábra A—B vonala mentén vezetett metszetét tünteti föl. A 4. ábra az 1—3. ábrán látható mérő­szerszám kissé módosított foganatosítási példáját ábrázolja oldalnézetben, míg az 5. ábra anna a 4. ábra C—D vonala mentén vezetett metszetét mutatja. A 6. ábra belső mérésekhez való forgat­ható mérőszárakkal ellátott mérősaerszá­mot ábrázol oldalnézetben, míg a 7. ábra ennek homloknézetét tünteti föl. A 8. és 9. ábra párhuzamosan vezetett mérőszögekkel ellátott mérőszerszámot tüntet föl elül-, illetve oldalnézetben. A 10. ábra végül ennek a mérőszerszám­nak kissé módosított foganatosítási pél­dáját mutatja elülnézetben. Az 1—7. ábrákon föltüntetett három foganatosítási példa egyrészt az (1) szár­ból áll, melyet pl. kézzel kell megfogni a mérésnél és másrészt az ezzel forgat­hatóan összekötött (2) szárból, mely egy (3) éllel, vagy csappal támaszkodik az (1) szárra. A két szárat egy kb. félkör­alakúan meghajlított (4) rúgó tartja össze, mely az 1—5. ábrákon föltüntetett : külső mérésekhez való két mérőszer­| számmal a két (1) és (2) mérőszárat egy­máshoz közelíteni, a (>., 7. ábrákon lát­ható belső mérésekhez való mérőszer­szánmái pedig azokat egymástól eltávo­lítani igyekszik. Az (1, 2) száraknak ol­dalirányban való vezetésére az (1) szár két oldalára (5) vezetősínek vannak szi­lárdan fölcsavarolva, melyek a (2) szá­rat közrefogják, de csak annyira szorít­ják azt össze, hogy a (3) él körül sza­badon elforgathasson. Az (5) vezetősí­nek az 1—5. ábrák szerint kb. négyszög­letes alakúak, a 6., 7. ábrák szerint pe­dig köralakúak. Az (1) szár fogantyú­helyén ismert módon a (6) szigetelő tár­csák vannak elrendezve a kéz melegének a mérőszerszámtól való távoltartására. A föntemlített leolvasóberendezés az 1—3. ábrák szerint egy (7) mutatóból áll, mely az (1) szárral forgathatóan van összekötve és a. (2) száron elrendezett (8) skálabeosztás fölött mozoghat el, a 4., 5. ábrák és 6., 7. ábrák szerint pedig egy az (1) szárral, vagy — a 6., 7. ábrákon — ennek hátsó meghosszabbításával forgat­hatóan összekötött (9) körszegmensből, mely kerületén (10) skálabeosztással van ellátva és egy a (2) száron, vagy — a 6., 7. ábrákon — ennek hátsó meghosszabbí­tásán kiképezett (11) éllel működik együtt, mely egyszersmind mutatóul is szolgál. Úgy a (7) mutató, mint a (9) kör­szegmens két oldalrészből áll, melyek az (1) szár két oldalán vannak elrendezve és részben egy körkeresztmetszetű sima (12) szeggel, mely a (7) mutató, illetve a (9) körszegmens forgástengelyét képezi, részben pedig a középen ahol ezek az ol­dalrészek ívalakban kifelé vannak gör­bítve (3., 5. és 7. ábra), egy illetve két (13) csavarral tartatnak össze. Ezen (13) csavar vagy csavarok jobban vagy ke­vésbé való meghúzásával a (7) mutató hosszát, illetve a (9) szegmens sugarát változtatni lehet. A (12) szeg az (1) szár egy szögalakú bevágásában nyugszik és egy az (1) szár egy kivágásában elrende­zett, U-alakban meggörbített (14) lapos-

Next

/
Thumbnails
Contents