72998. lajstromszámú szabadalom • Mérőkészülékekhez és mérőszerszámokhoz való leolvasóberendezés

Meg-jelent 1918. évi december lió 9-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 72998. szám. Vll/f. OSZTÁLY. Mérőkészülékekhez és mérőszerszámokhoz való leolvasó berendezés. JOHANSSON KÁROLY EDE FEGYVERKOVÁCS ESKILSTUNÁBAN. A bejelentés napja 1917 szeptember hó 20-ika. Elsőbbsége 1916 október hó 7-ike. A jelen találmány olyan finom mérő­készülékekhez és finom mérőszerszámok­hoz való leolvasóberendezésre vonatko­zik, melyek két egymásfelé mozgatható mérőszöggel vagy effélével, valamint egy mutatóval és egy skálabeosztásosi körív­vel vannak ellátva, mimellett utóbbiak a (mutató és a körív) a mérőszögek egyi­kével és másikával közvetlenül, vagy közvetve össze vannak kötve és ahol a mutató, vagy a körív forgatható és rúgó vagy efféle hatása alatt áll. Az eddig is-' mert ilyan fajtájú berendezéseknél a mu­tatót befolyásoló rúgó a mutatónak ki­indulási helyzetéből a méréskor bekövet­kező elmozgása ellenében hat úgy, hogy a mutatót a rúgó rögtön visszaviszi ki­indulási helyzetébe, midőn a mérőfölüle­teknek a mérendő tággyal való érintke­zése megszűnik. A leolvasásnak tehát azalatt kell megtörténnie, mialatt ez az érintkezés még fönnáll és így igen bi­zonytalan és pedig főleg akkor, ha olyan -munkadarabok méréséről van szó, melyek pl. egy esztergapadba forgómozgásban vannak. Ezzel szemben már most a jelen talál­mány tárgyát képező leolvasóberende­zést főleg az jellemzi, hogy a skálabeosz­tásos körív a mutató, illetve a körív for­gáspontjához képest excentrikus elhelye­zésű úgy, hogy a mutató, vagy a körív a mérőfölületek egymástól való távolsá­gának a méréskor, midőn a mérőössze­gek mérőfölületeikkel a mérendő tárgy fölé, vagy tárgyba tolatnak, ezen mé­rendő tárgy által előidézett változásakor fölszabadul, rúgójának hatása alatt a körívhez, illetve a mutatóhoz képest ön­működően beáll és így elfoglalt helyzetét megtartja azután is, hogy az érintkezés a most már megmért tárggyal megszűnt. Az új leolvasóberendezés ily módon úgy­szólván önmagáról regisztrál úgy, hogy kényelmes pontos és biztos leolvasás me­het utólag teljes nyűgalomban végbe. A forgatható mutató, vagy körív ugyanis mihelyt ez a két szerv, melyeket szintén rúgóhatás vagy efféle szorít egymás­hoz, ismét érintkezésbe jött egymással, a körívhez vagy mutatóhoz való súrló­dás folytán helyzetében fogvatartatik és támasztékul szolgál a mérőszögeknek a megmért tárgy helyett úgy, hogy a mé­rőszögek a megmért tárgy eltávolítása után is pontosan megtartják egymástól való távolságukat. Minthogy a mutatót vagy körívet ez a súrlódás hosszabb

Next

/
Thumbnails
Contents