72996. lajstromszámú szabadalom • Központosító esztergatok

ellenkező helyzetben, azaz egy munka- | darabnak belülről kifelé való megszórí- j fására; a j 4. ábra hosszmetszete és az 5. ábra előlnézet egy szorítóbetétnek, amely kissé másképen van kiképezve, mint a fönti foganatosítási példában; a 6. és 7. ábrák hosszmetszetben mutat­ják a feszítőbetéteknek két másik foga­natosítási példáit. Az (a) bütyöktárcsa lazán forgatha­tóan ül a központosító tok (n) agyán; a tárcsa hajtására a vele szilárdan össze­kötött (t) csavarkerék és egy, az utóbbi­val érintkezésben álló (s) csiga szolgál. A bütyöktárcsa mellső oldalán elrende­zett három (b) bütyök köríveket képez, amelyeknek (z) középpontjai a tok kö­zéptengelyén kívül vannak, de attól va­lamennyien egyenlő és pedig olyan tá­volságban fekszenek, hogy a bütykök a (d) feszítőbetéteknek gyakorlatilag ele­gendő eltolását képesek eszközölni. Mindegyik feszítőbetét hátsó oldalán több (q) kivágással, a föltüntetett példá­ban két ilyen kivágással van ellátva, amelyeknek egyikébe vagy másikába a kerek (p) tárcsa helyezhető be, amely utóbbi egy (b) bütyök fölvételére szol­gáló horonnyal van ellátva, mely ugyan­olyan görbülettel bir, mint a bütyök. Ez az elrendezés lehetővé teszi a feszítőbe­tétek átállítását, mert a szerint, amint a (p) tárcsát a belső vagy külső (q) kivá­gásba helyezzük be, a feszítőbetéteknek bizonyos befogófölülete a tok középten­gelyetői nagyobb vagy kisebb távolság­ban van, ennek folytán az övnek azon határai, amelyeken belül egy feszítőbe­tét a bütyöktárcsa útján való hajtásnál eltolódik, beállíthatók. A (d) feszítőbetéteknek sugárirányú eltolódásánál a (p) tárcsák azokban kissé elfordulnak és hornyaiknak görbülete magától beállítódik a (b) bütyök görbü­letére; a hornyok tehát egész kiterjedé­sükben és a feszítőbetétek minden hely­zetében hozzásimulnak a (b) bütykökhöz. Az 1., 2. és 3. ábra szerinti foganato­sítási példánál a (b) bütykök kereszt­metszetben csonka ékalakúak; ennek megfelelőleg a (p) tárcsa hornyai talpu­kon kissé szűkebbek, mint a tárcsának fiz (a) bütyötárcsa felé fordított fölületén. A (p) tárcsákat a feszítőbetétekbe be­eresztett (r) rugók a bütyöktárcsához szorítják. Rugók helyett lehet pl. állító­csavarokat is alkalmazni. Mindegyik feszítőbetét számára lehet, amint a 6. ábrán látható, több egymás között koncentrikus bütyköt egy és ugyanazon bütyöktárcsán elrendezni, oly célból, hogy lehetőleg nagy érintkezési fölületeket kapjunk. Ekkor vagy a fe­szítőbetét (p) tárcsája el van látva több koncentrikus horonnyal a bütykök föl­vételére, vagy pedig a 7. ábra szerint, mindegyik feszítőbetétet több (p) tár­csával van fölszerelve, melyeknek mind­egyike egy horonnyal bir egy bütyök föl­vételére. A (d) feszítőbetétek mindegyik lépcső­fokon el vannak látva egy domború és egy homorú befogófölülettel. Az 1. és 3. ábra szerint mindegyik foknak mindkét befogófölülete ugyanabban a magasság­ban van. A 2. ábra szerint a homorú be­fogófölület be van eresztve a domború fölületbe, azaz az utóbbinak vájatát ké­pezi. Ezen elrendezésnek az az előnye, hogy a feszítőbetétek épen úgy használ­hatók munkadaraboknak sugárirányban való megszorítására kívülről befelé, azoknak az 1. és 2. ábra szerinti helyze­tében, valamint 180°-al való megfordítás után, üreges testeknek befogadására és megszorítására belülről kifelé, a 3. ábra szerinti helyzetben. Ugyanez az eset áll fönn természetesen a feszítőbetéteknek a 4. és 5. ábra szerinti kiképzésénél is, ahol mindegyik lépcsőfoknak homorú befogó fölülete a domború befogó fölület előtt, azaz nagyobb lépcső magasságban van, mint az utóbbi. A 4. ábra szerinti feszítő­betétnek kerek (p) tárcsája az (a) bü­työktárcsa bütykének fölvételére szol­gáló horonytól elfordított oldalán el van látva, a (d) feszítőbetétbe benyúló vé-

Next

/
Thumbnails
Contents