72996. lajstromszámú szabadalom • Központosító esztergatok

•legjtsleiii li»18. évi december hó 9-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 72996. szám. XVI/d. OSZTÁLY­Központosító esztergatok. HOTTINGER FRIGYES GYÁRIGAZGATÓ RASEL/M ARLESHEIMBEN. A bejelentés napja 1917 október hó 19-ike. A jelen találmány tárgya olyan köz­pontosító esztergatok, amelynél sugár­irányban vezetett feszítőbetétek a tok tengelye körül forgatható tárcsától a fe­szítőbetétek körívalakú hornyaiba be­nyúló excentrikus; körívalakú bütykök útján kényszermozgásúlag hajtatnak. Az eddig ismeretes ilyen fajta központosító tokoknál a feszítőbetétek előretolása fo­lyamán megtörténik, hogy a. nyomását­vitel a bütykökről a feszítőbetétekre csak igen keskeny föl ületen megy végbe, te­hát egészen hiányos, ami onnét ered, hogy a bütykök és ezeknek középpontjai köriveken mozognak, míg a feszítőbeté. teknek a bütykök fölvételére szolgáló hornyai önmagukkal párhuzamosan el­tolódnak, mimellett azoknak középpont­jai egy-egy azon sugárral párhuzamos vonal mentén mozognak, amelyeknek hosszirányában mindegyik feszítőbetét eltolódik. A bütykök tehát csak az eset­ben állnak a hornyokkal teljes kapaszko­dásban, ha azok köríveinek középpontjai összeesnek, ami csak a feszítőbetétek egyetlen egy helyzetében fordul elő. Ezt a hátrányt a jelen találmány tárgyát tevő központosító tokkal azáltal kerüljük el, hogy a feszítőbetétek hátsó oldalába kerek tárcsák vannak forgathatóan behe­lyezve, amely tárcsákban vannak a büty­kök fölvételére szolgáló hornyok elren­dezve. Mindegyik feszítőbetét hátsó ol­dalába kerek kivágás lehet alkalmazva, amelyeknek egyikébe vagy másikába egy bütyök fölvételére való, forgatható tárcsa lehet behelyezve, aminek az az előnye, hogy az övnek azon határai, amelyekben a feszítőbetét a hajtásnál a bütyöktárcsa útján eltolatik, sugár­irányban kitolhatok. A feszítőbetétek minden lépcsőfokon egy homorú és egy domború befogófölíilettel vannak ellátva úgy, hogy azok munkadarabok befoga­dására úgy kívülről befelé, mint belül­ről kifelé is alkalmazhatók. A mellékelt rajzon a találmány tárgyának példaképem foganatosítási alakja és a részleteknek egy változata van föltüntetve. Az 1. ábra hosszmetszete, a 2. ábra élőinézete, részben metszete olyan foganatosítási példának, amelynél a feszítőbetétek egy munkadarabnak kí­vülről befelé való megszorítására vannak alkalmazva; a 3. ábra ugyanazon foganatosítási pél­dának egyetlen szorítóbetétjét mutatja

Next

/
Thumbnails
Contents