72988. lajstromszámú szabadalom • Füstgázelőmelegítő berendezés

Megjelent 1918. évi december Itó 7-éu. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMILEIRAS 72988. szám. V/c. OSZTÁLY. Füstgázelőmelegftő berendezés. R. WOLF A-G. CÉG MAGDEBURG-BUCKAUBAN. A bejelentés napja 1917 julius hó 30-ika. Elsőbbsége 1916 április hó 3-ika. Jelen találmány tárgya füstgázelőme­legítő berendezés főkép lokomobilkazá­nok számára, mely álló csöveknek egy vagy több egymás mögött elrendezett so­rából áll, melyek fölül és alul egymással össze vannak kötve. Hogy minden egyes sor egyes csöveit alapos tisztítás céljá­ból széjjelvenni és gyorsan ismét össze­szerelni lehessen, jelen találmány értel­mében egymáshoz illő harántfuratokkal ellátott végdarabokkal vannak ellátva, melyek csavaros csapokkal vannak ösz­szetartva. Hogy a fűtőgázok erősebb eltérítését és átkeverését és ezzel a csősorokra való jobb hőátvitelt érjünk el, mint amilyen az ismert bordás csöveknél lehetséges, a csövek jelen találmány értelmében a cső tengelyére merőleges vagy szög alatt hajló bordákkal úgy vannak ellátva, uogy az egymás mögött álló csősorok bordái egymáshoz képest el vannak tolva, illetve egymáshoz való rézsútos helyzetükben váltakoznak. A mellékelt rajzban a jelen találmány értelmében berendezett füstgázelőmele­gítő berendezés egy foganatosítás! pél­dája van föltüntetve és pedig az 1. ábrán négy csősornak egymás mö­gött való elrendezése nézetben, a | 2. ábrán egy csősoron átvett függélyes | hosszmetszet, a 3. ábrán az előmelegítőn át vett víz­szintes metszet, a 4. ábrán az 1. ábrával azonos nézet rézsútosan bordázott csövekkel. Az előmelegítő egy lokomobilkazán ír) füstkamrájában célszerűen az (u) túlhe­vítő mögött van elrendezve úgy, hogy a túlhevítővel közös ki fúvató berendezés útján tisztítható. A rajzban föltüntetett előmelegítő négy egyenlő szerkezetű esősorból áll, melyek, mint azt különösen a 2. ábrán lehet látni, függélyes (a) csövekből van­nak összeállítva. Az (a) csövek fölső és alsó részükön (bl) és (cl) harántfuratok­kal ellátott (b) és (c) végdarabokkal van­nak fölszerelve úgy, hogy a (bl), (cl) fu­ratok egyenesen átmenő harántcsatorná­kat képeznek. Ezen összeállított helyzet­ben minden egyes sor csövei csavaros (v) csapokkal vannak biztosítva, melyek a (b, c) végdarabokat összefogva tartják. A víz a 2. és 3. ábrán nyilakkal jelzett úton halad az előmelegítőn át, amennyi­ben, a (d) bevezető csőcsonkon az első csősorba vezettetik be és az előmelegítőt az utolsó csősor (e) kibocsát csőcsonkján át hagyja el.

Next

/
Thumbnails
Contents