72988. lajstromszámú szabadalom • Füstgázelőmelegítő berendezés

— 2 — Az összes csatornák vagy az egyes so­rok be. és kibocsátó csőcsonkjain vagy külön alkalmazott (s, t) elzáró csavarok segítségével hozzáférhetők. A csatornák tehát tisztíthatók, a nélkül, hogy az elő­melegítőt széjjel kellene szedni. Minden egyes sor csövei, amint a csavaros (v) csa­pok csavaranyái oldva vannak, könnyen szétszedhetők és alapos belső és külső tisztításnak vethetők alá. Az 1. és 2. ábrán az (a) csöveknek víz­szintesen elrendezett (al) bordái eltolva láthatók. A bordák állása itt úgy van választva, hogy azonosan halad a füst­gázok körül-belül vízszintes mozgásirá­nyával. A csősorokhoz harántirányú függőle­ges középsíkhoz képest (3. ábra) az ezen középsík egyik oldalán fekvő csősorok bordái oly síkokban fekszenek, melyek az említett középsík másik, oldalán fekvő csövek bordái közé esnek. Minden egyes esősornak az említett középsíktól jobbra fekvő csöveinek bordái tehát az ugyan­azon sorhoz tartozó és az említett közép­síktól balra fekvő csövek bordáihoz ké­pest magassági helyzetükben el vannak tolvá (2. ábra). Ha már most még mindenkor a máso­dik csősor az előbbi csősorhoz képest az említett középsík függélyes középten­gelye körül 180°-kal el van forgatva, az egymásután következő csősorok bordái- | nak egymáshoz képest való eltolása el van érve (1. ábra), A 4. ábra rézsútos (a2) bordák elren­dezését mutatja. Az összes csövek bordái itt azonos módon vannak elrendezve,, azonban az egyes soroknak függélyes középtengelyük körül 180°-kal! való el­forgatása által az egymásután következő csősorok rézsútos állásában váltakozás van elérve. A füstgázok útja a rézsútos bordák között nyilakkal van jelezve. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Füstgázelőmelegítő berendezés, mely alul és fölül egymással összekötött álló csöveknek egymás mögött elren­dezett egy vagy több- sorából áll, az­által jellemezve, hogy minden egyes sor (a) csövei egymáshoz illő, haránt­furatokkal ellátott (b), illetve (c) vég­darabokkal vannak ellátva, melyek (v) csavaros csapok útján vannak összefogva. 2. Az 1. igényben védett füstgázelő­melegítő berendezés foganatosítás! alakja oly csövekkel, melyek a cső­tengelyhez függélyes vagy hajlított bordákkal vannak ellátva, azáltal jellemezve, hogy az egymás mögött álló csősorok (a), illetve (a2) bordái egymáshoz képest el vannak tolva, illetve egymáshoz való rézsútos állá­sukban váltakoznak. (2 rajziar melléklettel.) P0H&MI tiéMUtílNif fí/iRWÉ^® iHlWBKfalfc

Next

/
Thumbnails
Contents