72987. lajstromszámú szabadalom • Galvánelem két elektrolyttel

Megjelent 1918. évi december Itó 7-éu. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 72987. szám. VII/b OSZTÁLY Galvánelem két elektrolyttel. SCHUSTER RICHÁRD ELEKTROKÉMIKUS BERLINBEN. A bejelentés napja 1917 jolius hó 26-ika. Két elektrolytf olyadék kai biró galván- | elem, mely folyadékok agyaghengerből álló vagy ehhez hasonló diaphragmával vannak egymástól elkülönítve, azzal a hátránnyal jár, hogy az agyagcella pl. a szállításnál, az elem tisztísánál stb. igen könnyen törik? ami a beszerzési, ill. a fentartási költségeket növeli. Egy má­sik hátrány, mely az elemnek hatásfokát csökkenti, abban áll, hogy a diaphrag­máknak szokásos alakjánál kettős dif­fusio és így az ellenkező sarkon az elek­trolytnek elpiszkolása áll be. A jelen találmány már most két elek­trolyttel biró, oly galvánelem, melynél az említett hátrányok egyszerű és a mel­lett alapos módon el vannak kerülve és melynek működési tartama is jelentéke­nyen növelve van. A találmány szerint ugyanis a diaphragma béllel van helyettesítve, mely az egymástól elkülönített elektro­lytfolyadékba merül és ezeket szivás ré­vén hozza hatásra. A mellékelt rajzban példaképpen a ta­lálmányt képező elemek egy foganatosí­tási alakja függélyes metszetben van föl­tüntetve. Az elemnek (a) edénye ismert módon a (b) födéllel elzárható, mely a (g) kap­csolási szorítókkal, az (f) töltő nyílások­kal és az ezeket elzáró (h) dugókkal1 van ellátva. Az (a) edény, az ennek anyagából ké­szült és az edénynek majdnem egész belső magasságán végigterjedő (i) fal se­gélyével két kamrára van osztva, melyek az (I) és (II) elektrolytfolyadékok föl­vételére szolgálnak. Az (I) elektrolytfo. lyadékban a lyukasztott (c) szén, a (II) elektrolytfolyadékban pedig a lyukasz­tott (d) cink van elhelyezve. Az (i) Válaszfal a bélnek tartójául1 szol­gál, mely bél asbestből, üveggyapotból vagy egyéb alkalmas anyagból készül­het; a bél az (i) válaszfalnak fölső végén át van fektetve és azon két oldalt szaba­don lelógva az (I) és (II) elektrolytfo­lyadékba merül. Ez a bél természetesen nem törékeny, könnyen, behelyezhető, az elem méreteihez kényelmesen hozzáil­leszthető, könnyen tisztítható, csomagol­ható, szállítható és egyszerűen és olcsón előállítható és beszerezhető. Az elemnek működése a következő: A bél kapillaris csöveknek rendszere­ként viselkedik; a folyadék, melybe a bél bemerül, magasabbra száll föl a bélben^.

Next

/
Thumbnails
Contents