72983. lajstromszámú szabadalom • Sárfogó automobilokhoz és más effélékhez

Megjelent 1918. évi december Itó 7-éu. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 72988. szám. XX/a/3. OSZTÁLY­Sárfogó automobilokhoz és máseffélékhez. SÜNDl US AXEL HERMÁN RAFAEL ÜGYVÉD STOCKHOLMBAN. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 28-ika. A találmány tárgya oly sárfogó, amely­nek célja megakadályozni azt, hogy a kocsi­tól oldalt hajított sár a járdán járó-kelő személyeket lefecskendezze. A találmány értelmében ezt azzal érjük el, hogy a kocsivázt hordó rugókon ívalakú ernyőket erősítünk meg akképen, hogy ezek a kerekek külső oldalán szabadon lefüggnek. Ezek a paizsok pl. gumiból, bőrből, im­pregnált szövetből vagy másefféléből készült hajlékony csíkból állhatnak,' amely fából, vasból vagy más merev anyagból való ív­alakú sínén van megerősítve, mimellett a sin esetleg egy vagy több csuklóval van el­látva úgy, hogy a paizsot kényelmes szállí­tás vagy raktározás végett összehajthatjuk, amikor nem használjuk. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképeni foganatosítási alakját mutatja az 1. ábra oldalnézetben, a 2. ábra föiülnézetben és a 3. ábra elölnézetben, mimellett a rúgó és a kerék szakadozott vonalakkal van föl­tüntetve. A 4. és 5. ábrák egyik részlet foganatosítási alakjait mutatják. A tartót két (1, 2) kampó alkotja, ame­lyek a rúgó széleit körülfogják. A (2) kampó (3) nyele csőalakú és az (1) kampó (4) nyé­lének vezetésére szolgál. A (4) nyél külső végét az (a) sinen lévő lyukon dugják át úgy, hogy a reácsavarolt (5) csavaranyával a sint a külső csővéghez és ezzel a kampót a rúgó széleihez viszonyítva rögzíthetjük. Minden paizshoz két ilyén tartót használunk és pedig egyet-egyet annak mindegyik vége számára. A sin oldalsó kilengéseinek meggátlására a (3) csövön (a) merev (6) kar van elren­dezve, amellyel szemben a sint, pl. (8) csap ós (7) anya révén, szintén rögzítjük. A föltüntetett példa szerint a hajlékony (b) csíkot hordó (a) sin közepén a (c) csukló van. A paizs használata közben ezen csukló merevítésére a baloldali (d) részen a merev (f) kiugrás van, ámely a csuklón és a (g) részen túlnyúlik úgy, hogy a (g) résznek az (f) kiugráson való rögzítése útján a sin be­csuklását meggátolhatjuk. Ezt a rögzíést az 1—3. ábrák szerint az (m) csappal és (n) anyával végezzük, de másképen is foga­natosíthatjuk. A 4. ábra szerint az (f) kiugráson az (o) fül van, amely a (g) rész egy lyukán vagy hasítékán nyúlik át és a (g) részen (p)-nél forgathatóan megerősített (r) kampóval rög-

Next

/
Thumbnails
Contents