72983. lajstromszámú szabadalom • Sárfogó automobilokhoz és más effélékhez

zíthető, mimellett a kampónak kissé rúgós (s) karja van, amelynek baloldali vége a (w) szemölcs révén a (g) részen lévő lyu­kakba vagy mélyedésekbe csappan be vagy viszont, hogy a kampó önkényt való kikap­csolását meggátoljuk. Az 5. ábra szerint az (r) kampó az (f) kiugráson elrendezett (t) csap nyaka körül vagy toldatai mögé fekszik. A 4. és 5. ábrán föltüntetett vagy más alkalmas rögzítőberendezések használhatók a (8) csap és (7) anya helyett is a (6) kar és az (a) sin egymáson való rögzítésére. Sőt esetleg még az (5) anyát is ilyen mó­don pótolhatjuk. Természetesen egyéb változatok is elkép­zelhetők. így pl. a (3) csövet villával, vagy csatornával vagy két rövid csővel vagy két villával vagy csatornával pótolhatjuk, ame­lyek mindegyike egy rúd vagy másefféle mindegyik végén van elrendezve. A külső (2) kampó továbbá önálló részt is alkothat a (3) csővel való kapcsolat mellőzésével, de esetleg egészen el is maradhat, mikor is a (3) cső közvetlenül a rúgó külső széleihez támaszkodik. Különböző nagyságú kerekekhez való illeszkedés végett a sinnek mindkét végén két vagy több lyuk lehet a (4) nyelek föl­vételére. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Oldalsó sárfogó automobilokhoz és más­effélékhez, jellemezve oly ívalakú paizs által, melynek végei a megfelelő kocsi­rúgókon oldhatóan vannak megerősítve. 2. Az 1. igényben védett sárfogó fogana­tosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy az annak végeit hordó tartók mind­egyike a belső rúgószélt körülfogó kampóból áll, amelynek nyele csövön; vagy máseffélén, valamint a paizs lyu­kán nyúlik át úgy, hogy a paizsot a csővel és ezt és a kampót a rúgószé­lekkel szemben pl. reácsavart anya se­gítségével rögzíthetjük. A "\j 3. Az 1. és 2. igényben védett sárfogó fo­ganatosítási alakja, jellemezve ezáltal,, hogy a külső rúgószél körülfogására a nyélre tolt vagy a csövön elrendezett kampó szolgál. 4. Az 1. és 2. igényben védett sárfogó fo­ganatosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a cső merev karral van ellátva, amelynek a paizszsal való összeköttetése ez utóbbinak oldalirányú lengését meg­akadályozza. 5. Az 1. ós 2. igényben védett sárfogó fo­ganatosítási alakja, jellemezve azáltal,, hogy a sin egy (vagy több) csuklóval van ellátva a paizsnak használaton kí­vüli állapotban való összehajtása cél­jából. 6. Az 5. igényben védett sárfogó foganato­sítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a sin egyik része kiugrással van ellátva, melynek a másik résszel való összeköt­tetése révén a csukló merevíttetik. 7. Az 1—6. igényekben védett sárfogó fo­ganatosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a kiugrásnak a sin másik részével illetve a merevítőkarnak a sínnel való összeköttetése vagy csap és anya útján vagy (r) kampó útján létesül, amely utóbbi vagy egy (o) fülbe vagy egy (t) csapnak nyaka vagy másefféléje körül fekszik és szemölcsnek mélyedésekbe vagy máseffélékbe való lecsappanása | • útján rögzíttetik. (1 rajzlap melléklettel.) WUiAS RÉSZVÉNY rÁBSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN.

Next

/
Thumbnails
Contents