72981. lajstromszámú szabadalom • Levélrendező

Megjelent 19J 8. évi december hó 7-éu. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 72981. szánif IX/b. OSZTÁLY Levélrendező. STAVENHAGEN OTTÓ KÖNYVELLENÓR CHARLOTTENBURGBAN. A 71015. sz. törzsszabadalom pótszabadalma, melynek bejelentesd napja 1917 április hó 7-ike. A törzsszabadalom szerinti találmány alap­ját a meggondolás adta, hogy a régi levélren­dezők fölállításánál, azoknak ékalakú kereszt­metszete miatt kárbavesző tér egy második le­vélrendezővel tölthető be. A törzsbejelentés szerint az úgy történt, hogy a második levélrendező fordított helyzetben az elsőre helyeztetett. Jelen találmány a törzsbejelentés szerinti találmánynak egy további kiviteli alakja; ugyancsak két levélrendezőt köt össze de­rékszögű négy szög keresztmetszetű könyv­alakká, azonban a két levél rendező össze­kötése eltér a törzsbejelentésben ismertetett kiviteltől, amennyiben a második levélren­dező olyképen van az elsőnek a födelére erősítve, hogy nyitott állapotban mindkét gyűjtőkengyel egyenlő állásban párhuzamo­san van úgy, hogy mindkét levélgyűjtőn lévő iratok egyformán áttekinthetők. A levélrendező összeírásakor a máso­dik levélrendező ráborítandó az elsőre ós a födélnek szabad, harmadik oldalával az egész berendezés lezárható. Ezáltal a törzsbejelentésben fölsorolt elő­nyökön kívül még az is elérhető, hogy mind­két irat állvány egymás mellé, egyenlő helyzetbe kerüljön a berendezés kinyitása kor, másrészt pedig kizárható az az eset, hogy véletlenül egyik levélrendező helyett másikat nyissuk ki. Ajánlatos, hogy az iratok fölé hajtható, önmagában ismert leszorító kengyel annál a levélrendezőnél, amelyet összecsukáskor a másikra reá kell borítani, kissé meghosz­szabbíttassék. Ha a berendezés kinyitásakor ezt a meghosszabbított keDgyelt fogjuk ke­zünkbe, megakadályozzak azt, hogy az összegyűjtött iratok a másik levélrendezőre reá essenek. A mellékelt rajz a találmány egy példa­képem kiviteli alakját mutatja be és pedig: 1. ábra az összecsukott új levélrendező oldalnézete, 2. ábra kisebbített léptékben nyitva és végül 3. ábra ugyanolyan léptékben fölülnézet­ben félig csukva ábrázolja a berendezést. A találmány szerint az (a) födélből (b) hátrészből (c) födélből és a hozzátar­tozó (d) gyűjtőkengyelből álló levélren­dezőhöz egy második levélrendező oly­képen van hozzá fűzve, hogy a födél, (e) hátrésze az első levélrendező (c) födelének éléhez erősíttetik. Ilyképen a második ren­dezőnek csupán egy (f) födőlapja van, amely a (g) gyűjtőkengyelt hordja. A berendezés

Next

/
Thumbnails
Contents