72981. lajstromszámú szabadalom • Levélrendező

Összecsukásakor ez az (f) födél ráhajtandó az első levéirendezőre úgy, hogy ezáltal a gyűjtőkengyelek a levélrendező ellenkező oldalaira kerülnek. A két levélrendező iratok ily módon egy­másra kerülnének, ha azokat az ismert (hj és (i) szorítókengyelek el nem válasz­tanák. Az első levélrendező (a) födele a máso­dik levélrendező (e) hátrészének elejéig ér. Zárt állapotban ez új berendezés is derék­szögű négyszög keresztmetszotű ép úgy, mint a törzsbejelentésben ismertetett kivi­teli alak. Nyitott helyzetben pedig mindkét levélrendezőben összegyűjtött iratok egy­szerre, ugyanolyan állásban kerülnek szem elé. A berendezés nyitásának megkönnyítésére, főleg pedig az iratok visszahullásának ós átlapozódásának megakadályozására szolgál az (i) szorítókengyel (i) meghosszabbítása úgy, hogy ez, miként a rajz is mutatja az iratokon ós az (f) födelén túl nyúlik. Ez az (f) nyúlvány zárt helyzetben a (d) gyűjtőkengyel két szára között helyezke­dik el. Jeien találmány szerinti levélgyűjtőre zár is helyezhető, melynek egyik része a máso­dik gyűjtő (f) födelének külső részére, má­sik része pedig a szabad (a) íödélrészre erő­síthető olyképen, hogy az összecsukott levélreridező kulccsal ié elzárható légyeri. SZABADALMI IGÉNYEK. t. A 71015. törzsbejelentés szerinti levél­rendező kiviteli alakja, azáltal jellemezve, hogy a második levélrendező (e) hátlap­jával az első levélrendező gyűtőkengyelt hordó (c) födelének éléhez van erő­sítve. 2. Az 1. alatt igényelt levélrendező kiviteli alakja, azáltal jellemezve, hogy a máso­dik levélrendezőnek az iratok együttar­tására szolgáló (i) szorítókengyele a hozzátartozó födélen túl nyúló meghosz­szabbítással van ellátva, mely a beren­dezés nyitásakor fogantyúként szolgál. (1 rajalap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents