72980. lajstromszámú szabadalom • Kondenzátorral terhelt áramtranszformátor

Megjelent 19J 8. évi december hó 7-éu. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 72980. szám. VII/s. OSZTÁLY. Kondenzátorral terhelt áramtranszformátor. SIEMENS-SCHUCKERT-WERKE G. M. B. H. CÉG SIEMENSSTADTBAN. A bejelentés napja 1917 január hó 9-ike. Elsőbbsége 1916 január hó 10-ike. A 279545. számú német szabadalomban oly berendezés van ismertetve, amelynek célja az áramtraszformátor üresjárási áramá­nak kondenzátorral való kompenzációját ja­vítani. E célra az áramtranszformátor elek­tromótorikus ereje és a kondenzátor feszült­sége közt aránytalan viszonyt teremtünk akképen, hogy a kondenzátort egy telített segédátalakító szekundér tekercsére kap­csoljuk, amely a maga részéről viszont az áramtranszformátor szekundér illetőleg tercier tekercsével van összekötve. Ugyanezt a föladatot egyszerűbben és egyúttal tökéletesen oldjuk meg találmány szerint, nevezetesen ekképen érjük el a kondenzátor kapocsfeszültségének aránytalan viszonyát, hogy a kondenzátort ellenállással vagy reaktanccal kapcsoljuk sorba, amely­nek ellenállási értéke, illetőleg önindukciós koefficiense az átfolyó áramtól függően vál­tozik. Ha a hőfok koeffizienst és az ellen­állásnak terhelését illetőleg az indukciót a reaktanz vasában helyesen választjuk, a kí­vánt folyamatot biztosíthatjuk. Az első ábrán a (Jw ) szemléltető görbén látjuk az áramtranszformátor mágnesező áramlefolyását föltüntetve, míg a (J0 ) görbe a kondenzátoron átfolyó előresiető áram jel­lemzésére szolgál. A célunk már most, hogy az utóbbi görbe az elektromótorikus erőtengelyre való tekin­tettel az előbbeni görbének lehetőleg tükör­képe legyen. A 2. ábrán a kapcsolási sémát látjuk föl­tüntetve ; ezen (K) a vasmagot, (Wx ) a pri­mértekercset, a (W2 ) a szekundértekercset. (C) a kondenzátort, (Rv ) a változó ellenállást, illetőleg a változó reaktancot vagy a kettő­nek kombináncióját végül (J) a bekapcsolt készüléket jelenti. A kívánt hatást már most akkor érhetjük el, ha az áram növekedtével az ellenállás nő, tehát pozitiv hőfokkoeffiziense van, ille­tőleg a reaktanz a telítéshez közeledik. Adott esetben eredménnyel használhatjuk az ellenállás és a reaktanz kombinációját. Ellenállás használata az olcsóságánál fogva előnyös, míg reaktanz használatával ez a különös előny jár, hogy a szekundér­illetőleg a tercier tekercselésen létesítendő feszültség kisebb lehet annál, mint amelyre a kondenzátoron szükség van, minthogy önindukciónak és kapacitásnak sorba kap­csolásakor a külön-külön föllépő feszült­ség mindig nagyobb az összegüknél. SZABADALMI IGÉNY. Áramtranszformátor, amely a mágnesező­áram kompenzálása céljából kondenzá-

Next

/
Thumbnails
Contents