72978. lajstromszámú szabadalom • Mótorindító berendezés

Megjelent 19J 8. évi december hó 7-éu. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 72978. szám VII g. OSZTÁLY. Mótorindító berendezés, MAGYAR SIEMENS-SCHUCKERT-MŰVEK VILLAMOSSÁGI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉG BUDAPESTEN. A 69737. sz. törzsszabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1915 december hó 21-ike és elsőbbsége 1915 január hó 19-ike. Ha a 69737. sz. törzsszabadalom sze­rint egyes mechanikus úton vezérelt kap­csolókat, egy csavarorsón vándoranya gya­nánt ide-oda mozgatott be és kikapcsoló bütykökkel vezérlünk, ekkor ezt az orsót, minthogy aránylag nagy erő átvételére szol­gál, meglehetősen nagyra kell méreteznünk, különösen ha egy és ugyanavval a megfelelően hosszú orsóval sok kapcsolót működtetünk. A találmánynak megfelelően az orsót úgy tehermentesítjük és képezhetjük ki véko­nyabbra, hogy a bekapcsoló bütykök a kap­csolót közvetve zárják és pedig olyképen, hogy a kapcsolók vezérlő szerveit hozzák a munkahelyzetbe, amelyben ezek egy ide-oda lengő szervvel kapcsolódnak. A csatolt rajz l—3, ábráján egy kiviteli példát tüntettünk föl vázlatosan. Az 1. ábrán valamennyi alkatrészt, látjuk elölnézetben. A 2. ábra a kapcsoló oldalnézetét szemlél­teti, míg a 3. ábrán a kikapcsoló bütyökkel egye­sített bekapcsoló bütyök fölülnézetben ábrá­zoltuk. A mótor vezérlésére szolgáló segédkon­taktusokat és vezérlő vezetékeket, valamint az erős áramú összeköttetéseket az áttekint­hetőség kedvéért elhagytuk és csupán egy kapjsolót rajzoltunk be. A rajzon a motort (a) bötüvel, az orsót (b)-vel, a bekapcsoló bütyköt (c)-vel és egy (e) kapcsoló kapcsolórúdját (d)-vel jelöltük. A (g) csigakereket az (a) mótor tengelyére szerelt (f) csiga hajtja. A csigakerék ten­gelyére egy (h) forgattyú van erősítve, amely a hosszirányban eltolhatóan ágyazott (i) ru­dat vízszintesen ide-oda mozgatja. Minden egyes kapcsolóhoz egy (k) bekapcsoló emeltyű tartozik, amely egy függélyes irányhoz eltolható (m) szánon van ágyazva. Rendes körülmények között egy (n) rúgó az (m) szánt oly magasra emeli, hogy a (k) emeltyű jobb karja az (i) rúdon elrendezett (o) menesztőcsap munkakörén kívül fek­szik. A kapcsolórúd alul egy tányért hord, emelyre egy az (e) kapcsolót nyitott hely­zetében tartó (r) rúgó támaszkodik. A (d) rudat záró helyzetben (q) kilincs tartja fogva, amelynek kikapcsolására egy az (r) kikap­csoló bütyök magasságában elrendezett (s) nyúlványa van.

Next

/
Thumbnails
Contents