72977. lajstromszámú szabadalom • Berendezés telefonon közvetített beszélgetések fonográfikus fölvételére és leadására

Megjelent 19J 8. évi december hó 7-éu. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 72977. szám, yu/j. OSZTÁLY. Berendezés telefonon közvetített beszélgetések fonográfikus fölvételére és leadására, SEELAÜ FERENC MÉRNÖK BERLIN-WILMERSDORFBAN ÉS NEWMAN SÁNDOR MÓRIC KERESKEDŐ BERLIN/M WANNSEEBEN. A bejelentés napja 1917 janair hó 3-ika. Elsőbbsége 1914 december hó 5-ike."* A találmány tárgya berendezés telefo­non közvetített beszélgetések fonográfi­kus föltételére és leadására, célja pedig az, hogy ezen berendezést, melynek elő­állítása tetemes költséget okoz, azáltal használjuk jobban ki, hogy egyúttal iro­dai célokra való fonográf gyanánt is al­kalmazhassuk. Ezen, általánosságban te­legrafonnak nevezett készülék természe­tében fekszik, hogy annak következté­ben, hogy meni kell állandóan telefonbe­szélgetéseket fölvennie, csak időnként van használatban. Világos tehát, hogy a készülék sokkal jobban fizetődnék ki, ha a többi idő alatt más alkalmazást találna, pl. diktáló készülék gyanánt. Jelen ta­lálmány ezen eszmét megvalósítja és pe­dig azáltal, hogy a készülék ama részei, melyek a telefon útján közvetített be­szélgetések fonográfikus fölvételét vég­zik, könnyen kicserélhetők oly részekkel, melyek tiszta fonográfikus üzemet tesz­nek lehetővé, míg a berendezés ama ré­szei, melyek mindkét üzemfajtánál egy­aránt szükségesek, változatlanul meg­hagyainak. Ezen utóbbi részekhez tartó, zik a fonografhengerekhez való dobbal biró hajtószerkezet, valamint a hang­dobozszán továbbítására való szerkezet. Nem mind a két üzemnél szükséges azon­ban a hangdoboz, mely a találmány ér­telmében könnyen oldhatóan van a ma­radandó részekkel összekötve. A telefo­nografikus üzem céljára a hangdoboz alkalmas mágnesrendszerrel van fölsze­relve, mely a membránra hatva az érkező hanghullámokat fonográfikus rezgésekké alakítja át. Ezen úgyszólván elektrofoni­kus elven alapuló hangdobozt nem lehet a tisztán fonográfikus üzemnél fölhasz­nálni és azt a találmány értelmében pneumatikusan megszólamló hangdoboz­zal helyettesítjük, vagyis oly hangdoboz­zal, melynél az irón fonográfikus moz­gásai a membrán közvetítésével légrez­géseket idéznek elő, melyeket a fül han­gok gyanánt fog föl. Azáltal, hogy ezen hangdobozok mindegyike a szánnal való könnyű összeköttetése által a fonográf­henger elé hozható, a berendezés kétféle alkalmazása lehetséges és a szerint, amint az egyik vagy a másik alkalmazás szükséges, fogjuk a megfelelő hangdo­bozt fölszerelni. Az elektrofonikus részeknek megfe­lelő pneumafonikus részekkel való egy-

Next

/
Thumbnails
Contents