72977. lajstromszámú szabadalom • Berendezés telefonon közvetített beszélgetések fonográfikus fölvételére és leadására

- 2 — szerű kicserélése nem elégséges ahhoz, hogy a készüléket az illető célra hasz­nálatkésszé tegyük; minthogy a telefo­nografikus fölvételhez szükséges elek­tromos kapcsolási elrendezés a készülék­nek tisztán fonográlikus célokra való fölhasználásánál könnyen zavart okoz­hatna. A találmány értelmében ezt azál­tal kerüljük el, hogy a készülék átalakí­tásánál az említett részek kicserélése ál­tal az elektromos kapcsolási elrendezés önműködően átkapcsol tátik. A leírt berendezés igen előnyös egy­szerűsbítését érjük el azzal, hogy két hangdoboz helyett csak egy a szánnal szilárdan összekötött hangdobozt alkal­mazunk, melynél azonban a mágnesrend­szer levehető és fonografikus hangcső­vel helyettesíthető. Mint az az előbbiek­ből kitűnik, a szükséges hangdobozok mindegyike egy-egy membránnal van ellátva, mely fonográf íróemelővel van összekötve. A hangdoboz ezen része a találmány értelmében kicserélhető és a telefonográfikus üzem céljára alkalmas módon a membránnal szemben egy mág'_ 11 es rendszert helyezünk el, melynek te­kercselésein a telefonáramokat vezetjük keresztül, ágy hogy a membrán képezi a mágnes-elektromos hullámoknak a fo­nografírón mechanikai mozgásai szá­mára. az átvivő közeget. A berendezés­nek tisztán fonográlikus célokra való fölhasználánál azonban ezt a mágnes­rendszert eltávolítjuk és helyette a do­bozban a membránnal szemben hangcső­toldatot rendezünk el, úgy hogy a hang­tölcsérbe beszélt szavak a membránt a diktáló készülékeknél szokásos módon befolyásolják. A hangdoboz ilyen kikép­zésénél a telefonáramkör átkapcsolása is egyszerűsbíthető. A berendezés szek­rénye a levehető mágnesrendszer szá­mára való lerakó szerkezettel van el­látva, mely egy kontaktusszerkezettel van összekötve. Ez a kontaktusszerkezet azáltal, hogy a mágnesrendszert a le­rakó készülékre helyezzük, hatásra ke­rülj mimellett a telefon áram okhoz való vezetékek lekapcsoltatnak. Ily módon a telefonográfnak diktáló készülékké való átalakítása után elkerüljük a telefon­áramkör által való zavarokat. A találmány tárgya a csatolt rajzon példakép vett kiviteli alakjában van föl. tüntetve és pedig az 1. ábra az összberendezés elölnézete, a 2. ábra ugyanannak oldalnézete, a 3. és 4. ábra az átalakítható hangdo­boz egy kiviteli alakjának nagyobb lép­tékű függőleges metszete kétféle hely­zetben, míg az 5. ábra a telefonáramkör kapcsolási sémája. A berendezés ismeretes módon az (1) szekrényre van építve, melyben a me­chanikai hajtómű foglal helyet. Utóbbi a szekrény fedőlapján elhelyezett (2) hen­gerdobbal áll összeköttetésben, melyre a (3) fonográfhenger helyezhető. A (2) hengerdobbal szemben az (5) hangdoboz­szán számára való (4) vezeték van alkal­mazva. Ez a vezeték a 3. és 4. ábrából kitetszőleg a (6) csavarorsóból és az ezt körülvevő (7) csőből áll, mely alsó olda­lán a (8) hosszbasítékkal van ellátva. Ezen csövön az (5) szán a (9) csődarab révén csúszik, melynek alsó oldalán a (8) liosszhasítékot szabadon hagyó kivágás van. Ezen kivágáson a (10) pecek hatol át, mely az (5) szán és a (6) orsó kapcso­latát létesíti. A (10) pecek liasítékban van ágyazva, úgy hogy a (6) orsóhoz ké­pest sugárirányban eltolható, mely célra a következő szerkezet szolgál. A (10) pe­ceknek (11) oldaltoldata van, mely az (5) szán (9) csődarabján vezetett (13) ve­zetőgyűrű (12) behorpadása alá nyúlik. A (10) pecek a (14) rúgó hatása alatt áll, melynek az a törekvése, hogy a (6) csa­varorsóval való kapcsolatot létesítse. Ez a kapcsolás akkor áll be, mikor a (13) állítógyűrűnek olyan a helyzete, hogy a (12) behorpadás épen a (11) toldat fölött áll. Mihelyt azonban a (13) állítógyűrűt a (15) fogantyú segélyével elforgatjuk, a (10) pecek lefelé nyomatik és ezáltal az (5) szán és a (6) orsó kapcsolata meg-

Next

/
Thumbnails
Contents